Home

Terpentin inandning

Inandning: Inandning av stora mängder (några ml) i droppform vid förtäring eller kräkning kan medföra kemisk lunginflammation. Förtäring: Vid nedsväljning finns risk för att en mindre mängd kommer ned i luftstrupen (s k aspiration) och förorsakar allvarlig kemisk lunginflammation. Motsvarande risk finns också om man kräks upp nedsval Amerikansk terpentin innehåller t.ex. mycket högre mängder alfa- och beta-pinen än svensk terpentin som istället kan innehålla 30-40% delta3-caren. Fransk terpentin innehåller å andra sidan nästan ingen delta3-caren alls Terpentin (latin terebinthina, av persiska termentin eller turmentin) är ett destillat från framförallt olika arter av barrträ, särskilt olika arter av tall. [1] De är lättflyktiga, eteriska oljor i kvaliteter beroende på råvara och tillverkningssätt och används främst för att späda färg.. Den terpentin som är vanligast förekommande erhålls vid sulfatprocessen för kemisk.

Sammansättning på etiketten Terpentin: 100 % Signalord Fara Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H332 Skadligt vid inandning. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn Terpentin . Till toppen; Stäng. COVID-19. På grund av rådande pandemi har vi begränsade personalresurser. hudkontakt och inandning. Ofta ges rådet att ringa oss för bedömning, bland annat för att risken kan variera inom en produktgrupp och nya produkter ständigt tillkommer Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Används för utspädning av färg och tjära. Kan också nyttjas som impregnering av träbåtar,trämöbler samt till rengöring av penslar och verktyg Var tror du att terpentinet tar vägen ? Jo ut i luften. Då har du bara 50% kvar i träet. Vad tror du händer med den rötskadda, om den inte får tillräckligt med olja. Man måste göra om det ganska snart igen. Har du provat att bara att föra på linolja och ingen terpentin. Prova, det funkar. Det blir inte kladdigt. Lycka til Terpentin används främst till att späda ut färg, lack, fernissa, tjära, olja och vid framställning av färg. Även utmärkt för att rengöra penslar och verktyg från färg. Artikelnummer: CL020900 Listan omfattar de vanligaste hushållskemikalierna och råden gäller i regel förtäring av en liten mängd, samt i relevanta fall även ögonstänk, hudkontakt och inandning. Råden är anpassade till olyckstillbud hos småbarn

Hur används det terpentin? Även om det borde vara i huvudsak i vissa formuleringar av alternativ medicin genom munnen är bäst att välja skavande, comprensas indränkt eller inandning av ångor att utnyttja alla de egenskaper aromterapi. Terpentin förgiftning, vad göra Terpentin används som lösningsmedel för målningsfärger och som råvara vid framställning av luktämnen m.m. I likhet med många andra lösningsmedel är terpentin skadlig vid inandning och kan ge upphov till allergiska hudreaktioner. Terpentin som färglösningsmedel har numera i stor utsträckning ersatts av lacknafta Inandning av stora mängder i droppform vid förtäring eller kräkning kan medföra kemisk lunginflammation, Terpentin 25 ppm, 150 mg/m3 - 50 ppm, 300 mg/m3 1990 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 7. Hantering och lagring 8. Begränsning av exponering/personligt skydd

Veronagul, färgpigment | Butik

Wibo Färg A

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Terpentin (TOPP) Version: 6.0/Sv Revisionsdatum: 2017-10-10 Ersätter: 2015-06-25 sida 4 av 12 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuell Ämne Terpentin, vegetabilisk. Består av cykliska terpenkolväten, alpha-pinene 84% och beta-pinene 6% Akut toxicitet Typ av toxicitet: Akut Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: 5760 mg/kg Försöksdjursart: råtta Typ av toxicitet: Akut Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Varaktighet: 6h Värde: 12000 mg/m³. Terpentin (TOPP) Version: 6.0/Sv Revisionsdatum: 2017-10-10 Ersätter: 2015-06-25 sida 7 av 12. Linoljefärgen innehåller även 6% zink och 1% fungicider för att motverk Namn på ämnet Terpentin, olja Indexnr 650-002-00-6 Registeringsnummer (REACH) 01-2119553060-53-xxxx EG-nummer 232-350-7 CAS nummer 8006-64-2 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänna anmärkningar Ta av nedstänkta kläder. Vid inandning Sörj för frisk luft

Terpentin, vegetabilisk 8006 -64 -2 100% 232 -350 -7 Xn, N; 10 -20/21/22 36/38 -43 -51/53 -65 För R -fraser i klartext - se avsnitt 16. 3. FARLIGA EGENSKAPER Brandfarligt. Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt Terpentin - flytande ämne som utvinns ur hartset av barrträd: tall, gran, gran, i medicinsk praxis inspelade dödsfall vid förtäring och inandning av 10-15 ml terpentin. Laboratoriestudier av topikal terpentin visat att långvarig användning kan leda till godartade tumörer Terpentin; Ett förnybart råmaterial för grönare biobaserade kemikalier. Rå sulfatterpentin (CST, Crude Sulphate Turpentine) utvinns ur barrved. Detta värdefulla, förnybara råmaterial utgörs av olika beståndsdelar som används inom många olika områden som parfymer, smakämnen, tvättmedel, lösningsmedel och thinner

Terpentin - Wikipedi

Terpentin 8006-64-2 232-350-7 <10 Xn, N 10, 20/21/22, 43, 36/38, 51/53, 65 R-fraserna i klartext - se sektion 16. 4. FÖRSTA HJÄLPEN Allmänt: Ge aldrig något att äta eller dricka och framkalla inte kräkning ifall patienten är medvetslös eller har kramper. Vid osäkra fall eller vid illamående är omgående läkarhjälp nödvändigt Skadligt vid inandning. 1-METYL-4-(1- METYLETENYL)CYKLOHEXEN LD50 kanin 24h: 5000 mg/kg Dermalt LD50 råtta 24h: 4390 mg/kg Oralt TERPENTIN LD50 kanin 24h: > 5000 mg/kg Dermalt LC50 råtta 4h: 12 mg/L Inhalation LD50 råtta 24h: 5760 mg/kg Oralt Frätande/irriterande på huden Irriterar huden. Allvarlig ögonskada/ögonirritatio Inandning: Skadligt vid inandning. kan ge sveda i näsa och svalg, hosta, yrsel, huvudvärk och trötthet samt illamående. Vid höga halter hjärtklappning, risk för njurpåverkan (äggvita i urinen) och blåskatarr med sveda vid urinering samt medvetslöshet. Hudkontakt: Skadligt hudkontakt. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion Denne kemikalie kan vara skadlig vid inandning och/eller hudkontakt. Sannolika exponeringsvägar Ögon, hud och inandning Interaktiva effekter Inga kända AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Ekotoxikologisk information Ämne Terpentin, vegetabilisk Akut vattenlevande fisk Värde29 mg/l Testmetod LC50 Fiskarter Danio rerio Varaktighet 96

Terpentin - Giftinformationscentrale

 1. Innehåller: Terpentin Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 2. $961,77 1DPQHWSnlPQHW EODQGQLQJHQRFKERODJHW I|UHWDJHW 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn NITOR BALSAMTERPENTIN bPQHWVQDPQ Terpentin CAS-NR. 8006-64-2
 3. eralterpentin eller kristallolja, används som lösningsmedel, till förtunning av färg, eller för avfettning.Namnen är sammanfattande benämningar på en grupp petroleumprodukter som består av en blandning av kolväten (C10-C13 i de flesta svenska produkterna under handelsnamnet lacknafta). Vid rumstemperatur är lacknafta en klar lättrinnande vätska, som.
 4. Svartmögel är inget man vill ha att göra med, svartmögel är hälsovådligt och det krävs ordentlig sanering. Här är 5 saker du har hemma som hjälper dig att (tillfälligt) bekämpa mögel
 5. Terpentin 100 % Fara H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning
 6. Ämne Terpentin, vegetabilisk. Består av cykliska terpenkolväten, alpha-pinene 84% och beta-pinene 6% LD50 oral Värde: 5760 mg/kg Försöksdjursart: råtta LC50 inandning Värde: 12000 mg/m³ Försöksdjursart: råtta Varaktighet: 6h Potentiella akuta effekter Inandning Huvudvärk. Yrsel. Trötthet. Hudkontakt Avfettar huden. Irriterande.

Balsamterpentin - Biltema

ledning fr bedmning av exponering genom inandning av kemiska mnen fr jmfrelse med grnsvrden och mtstrategi (SS-EN 689). 7 : Mtningar ska planeras i samverkan mellan arbetsgivare och berrda ar-betstagare samt skyddsombud om sådant nns. 8 : Mtningar ska utfras i inandningsluften p s mnga personer att det bli Terpentin, vegetabilisk, ca 100. Består av cykliska terpenkolväten, främst alfa-pinen. Kemiskt namn Cas nr Halt % EG-Nr Symboler/R-fras(er) Terpentin, vegetabilisk 8006-64-2 100% 232-350-7 Xn, N; 10-20/21/22. 36/38-43-51/53-65. För R-fraser i klartext - se avsnitt 16. 3. FARLIGA EGENSKAPER. Brandfarligt. Farligt vid inandning, hudkontakt.

Ämne Terpentin LD50 oral Värde: > 5000 mg/kg Försöksdjursart: råtta LD50 dermal Värde: > 2000 mg/kg Försöksdjursart: kanin LC50 inandning Värde: 12 mgl Försöksdjursart: råtta Varaktighet: 6 h Akut toxicitet Hud: Hudirriterande. Ögon: Orsakar allvarlig ögonirritation Terpentin (även kallad terpentin-anda, terpentinolja, träterpentin och kolvtoppar) är en vätska som erhålls genom destillation av harts från levande träd, främst tallar.Det används främst som lösningsmedel och som källa för material för organisk syntes.. Terpentin består av terpener, främst monoterpenerna alfa-pinen och beta-pinen med mindre mängder karen, kamfen, dipenten och. LC50 (Inandning) 4h ! J Pñ NHPLVNDlPQHQ LD50 (Dermalt) > 3160 mg/kg kanin LD50 (Oralt) > 5000 mg/kg UnWWD NHPLVNDlPQHQ terpentin ([SRQHULQJVVlWW Exp.tid 9lUGH HQKHW Art .lOOD LC50 (Inandning) 2h 12 mg/l UnWWD NHPLVNDlPQHQ LD50 (Dermalt) > 5000 mg/kg kanin NHPLVNDlPQHQ LD50 (Oralt) 1400 mg/kg UnWWD NHPLVNDlPQHQ AKUT ORAL TOXICITE inandning. Ögonkontakt: Ger intensiv smärta. Förtäring: Kan ge stark sveda i mun och svalg, magsmärtor, kräkning och diarré samt i övrigt samma besvär som vid inandning. Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar - dygn, om ämnet vid förtäring eller kräkning dragits ned i lungorna

Gjöco Ren Terpentin/Amerikansk Terpentin Omarbetat: 2015-10-09 Utskrift: 2015-10-12 2/11 H312 Skadlig vid hudkontakt H315 Irriterar huden H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H332 Skadlig vid inandning H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organisme Balsamterpentin är ett 100 % vegetabiliskt terpentin. Användes bl.a vid framställning av äggoljetempera. FARA H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H312 Skadligt vid hudkontakt. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion Namn på ämnet Terpentin, olja Indexnr 650-002-00-6 EG-nummer 232-350-7 CAS nummer 8006-64-2 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänna anmärkningar Ta av nedstänkta kläder. Vid inandning Sörj för frisk luft Vid inandning Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare. Vid kontakt med ögonen Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon; Om symptom kvarstår, sök läkare. Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Vid hudkontakt Tag av förorenade kläder

Terpentin, olja. Index nr.: 650-002-00-6 2.3 Andra faror Produkten innehåller ämnen som kan ge kemisk lunginflammation vid inandning. Symptom på kemisk lunginflammation kan visa sig först efter flera timmar. Produkten innehåller organiska lösningsmedel Inandning: Inandning av ångor irritera luftvägar och kan ge dåsighet, illamående, huvudvärk, yrsel och svindel. Hud: Kan verka irriterande och avfettande med rodnad, torr hud och hudsprickor. Terpentin kan lätt upptas genom huden. Ögon: Kan ge irritation med rodnad. Förtäring: Kan ge irritation i mun, hals och mag-tarmkanal

Balsamterpentin För rengöring och spädning Hagman

 1. Terpentin är giftigt vid inandning (dödligt) var ngn luftventil öppen?? Visa alla kommentarer Visa färre kommentarer. Lästips: ILO-konvention utreds. Arbetsmiljö. Regeringen låter en särskild utredare titta på om Sverige kan skriva under FN-organet ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet
 2. Terpentin 150 - 300 H, S H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. S = Ämnet är sensibiliserande. 8.2 Begränsning av exponeringen God ventilation. Arbete med större mängder bör enbart ske i välventilerat utrymme eller utomhus. Ät, drick eller rök inte i samband med användning av produkten. Undvik inandning
 3. Skadligt vid inandning. Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning; Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 4. Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Byggfabriken Terpentinfri Vax - Version 1 Sida 2 av 10 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling so
 5. dre mängd kommer ned i luftstrupen (s k aspiration) och förorsakar allvarlig kemisk lunginflammation
 6. Trätjära 35 -40 %, Terpentin, vegetabilisk 30 - 35 %, Linolja, rå ~ 30 % Fara H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H312 Skadligt vid hudkontakt. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H304 Kan var

Sammansättning på etiketten Trätjära:40 %, Terpentin, vegetabilisk. Består av cykliska terpenkolväten, alpha-pinene 84% och beta-pinene 6%:50 %, Linolja, rå:5 - 10 %, Pigment:2 - 3 % Signalord Fara Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H312 Skadligt vid hudkontakt. H332 Skadligt vid inandning Vid inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Vid andningssvårigheter låt utbildad personal ge den skadade syrgas. Låt den skadade vila på varm plats och kontakta omedelbart läkare. Säkerhetsdatablad för NITOR BALSAMTERPENTIN. Sida 2 (11) SDS-ID: 2456 Utfärdandedatum: 2014-12-11 Produktnamn: BALSAMTERPENTIN 3(10) 2. FARLIGA EGENSKAPER Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302+312+332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid hudkontakt. Vid förtäring ge grädde eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Vid stänk i ögonen skölj genast med rikligt med vatten, sök läkare om problem består. Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation Innehåller Terpentin H-fraser: Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med.

Balsamterpentin Nitor Jul

terpentin. Definitionerna. Medicinsk informationssökning. Terpentin Akutfasreaktion: Tidig lokal inflammatorisk reaktion på skada, som yttrar sig som feber, ökning av humorala faktorer och av hepatocyternas syntes av proteiner och glykoproteiner; i reaktionen medverkar endogena pyroge ner, hypotalamus, binjurehormoner och andra faktorer. Målningar Retande ämnen: Medel som verkar lokalt. 31035 - Seajet Amerikansk Terpentin Utgivningsdatum: 17.10.2009 Brandsläckningsmedel Pulver, skum eller CO2, Använd inte direkt vattenstråle då detta kan sprida branden. Brandbekämpning Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Specifika faror BRANDFARLIGT. Förbränningsprodukter Vid brand eller stark upphettning bildas: Koldioxid (CO2), Kolmonoxid (CO) Read the latest magazines about Terpentin and discover magazines on Yumpu.co Lösningsmedlet terpentin är skadligt vid inandning och brinner bra, men några uppgifter om läckage från tankbilen finns inte

Blanda linolja-terpentin Byggahus

Terpentin består av naturliga ingredienser, men det är fortfarande giftigt Bedbugs anpassar sig ofta till applicerade insekticider, så deras immunitet blir starkare och starkare. Den skarpa lukten av terpentin förlorar dock inte sin mirakulösa kraft - leddjur är rädda och rinner bort Undvik inandning av gaserna vid brand 6. Åtgärder vid spill/utsläpp. Valla in med till exempel sand eller annat absorptionsmedel och samla upp. Mindre mängder av spill kan efter några dygns luftning behandlas som hushållssoppor. Stora mängder av spill skall behandlas som farligt avfall, på grund av ingående del Terpentin Inandning Sök frisk luft. Hudkontakt Ta av nedstänkta kläder. Tvätta med tvål och vatten och skölj av huden noggrant. Kontakta läkare om besvär Terpentin (8006-64-2/9005-90-7) - Biologisk nedbrytbar, men troligen ej lättnedbrytbar. Ammoniaklösning 24,5% (1336-21-6).

Balsamterpentin till linolja, färg och lack

Inandning: Inandning av ångor i höga halter kan ge symptom som lätt irritation, huvudvärk, yrsel och trötthet. Vid höga halter lösningsmedelsånga kan reaktionstid och minne försämras. Upprepad och långvarig exponering för lösningsmedel kan ge upphov till svåra skador på hjärnan och nervsystemet Ämne Terpentin, vegetabilisk. Består av cykliska terpenkolväten, alpha-pinene 84% och beta-pinene 6% Akut toxicitet Typ av toxicitet: Akut Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: 5760 mg/kg Försöksdjursart: råtta Typ av toxicitet: Akut Testad effekt: LC50 Exponeringsväg: Inandning. Varaktighet: 6h Värde: 12000 mg/m³. Nästan all den undersökta färgen, 94 procent, innehåller de starkt allergiframkallande konserveringsmedlen MI och BIT, skriver Arbetarskydd. - För dem som har blivit allergiska är det nästan omöjligt att hitta färg de klarar av. Det finns målare som använder färg med lösningsmedel i stället, men det innebär ju andra problem, säger Carola Lidén, professor på Institutet för. Synonymer: Terpentin Nivågränsvärde (NGV): 25 ppm Nivågränsvärde (NGV): 150 mg/m3 KGV: 50 ppm KGV: 300 mg/m3 HS 2011 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläderna. Undvik inandning av ångor från produkten. Tvätta händerna.

Kemiska produkter - Giftinformationscentrale

I fallet terpentin tycker jag man ska undersöka förgiftning då råterpentin är dödligt vid inandning som i sin tur leder till hjärtstillestånd. Mvh Desiree säkerhetsrådgivare farligt gods. Visa alla kommentarer Visa färre kommentarer. Lästips Inandning: Inandning av stora mängder (några ml) i droppform vid förtäring eller kräkning kan medföra kemisk lunginflammation, som kan ha dödlig utgång. Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadlig Claesson traditionella linoljefärger som ersättning för terpentin för att värna om miljö och målarens hälsa. Lågaromatisk innebär att den avger mindre doft. Sörj dock för god ventilation oavsett. Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid hudkontakt. Vid förtäring ge grädde eller mjölk

Terpentin, används inom farmacin; Vi definierar terpentin

Inandning: Orsakar irritation i andningsvägarna. Hud : Avfettar huden, vilket kan ge hudsprickor och rodnad. Långvarig och upprepad kontakt kan orsaka eksem. Ämnet tas upp genom huden och kan vid omfattan de hudkontakt ge liknande besvär som vid inandning. Ögon : Ger intensiv smärta. Orsakar allvarlig irritation inandning av varma vattenångor med terpentin (ett kärl med kokhett vatten försatt med ett par matskedar terpentin hålles under djurets nos och en handduk lägges från kärlet över nacken) samt användning av sockerhaltiga fodermedel (morötter, sockerbetor, melass). För större djur kan användas ett pulver av TERPENTIN, OLJA CAS nr: 8006-64-2 EG nr: 232-350-7 Index nr: 650-002-00-6 Vid inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Vid andningssvårigheter låt utbildad personal ge den skadade syrgas

Inandning af förtunnade ångor af terpentinolja äfvensom intagning af lämpliga doser sådan olja medföra terpentin eller däraf framställdt harts vid beredning af kitt, lack, fernissor m. m. Se Terpinhydrat. O. T. S. (C. G. S.) Terpentinolja. Se Terpentin, sp. 941—943 Isocyanater Polyuretanfärger, PUR-färg, baseras på isocyanater (allergirisk vid inandning och hudkontakt) PIGMENT MM SOM BÖR UNDVIKAS: (framförallt olika tungmetaller) Terpentin (balsamterpentin som innehåller mindre delta-3-karen anses bättre, bidrar ej till ozonbildning I det här fallet kan gnidning med inre fläsk eller fårkött, blandat med terpentin, hjälpa till. Effektiv och inandning över lättkokta kokta potatis i uniformer med tillsats av läsk eller vegetabilisk olja. Dessa procedurer görs när den höga kroppstemperaturen redan är nedslagen Det används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering. Exempel på produkter som kan ha denna märkning är terpentin, bensin, biocider Boffning är inandning av olika gaser. Historik. Sniffning har förekommit så länge som det funnits lösningsmedel. Redan på 1700- talet upptäcktes lustgasen som var uppiggande och skrattframkallande . Under 1800 - talet användes lustgas och eter som sällskapsnöje. Etermissbruket i England ökad

Balsamterpentin? - SAILGUIDE

Dela sidan med dina vänner! Sniffning är ett sätt att berusa sig genom att dra i sig ångorna från lättflyktiga lösningsmedel. Boffning är inandning av olika drivgaser. Både sniffning och boffning innebär stora risker, även om det sker vid enstaka tillfällen. Långvarigt missbruk kan ge hjärnskador och skador på bland annat lever och njurar 2.1.2 Inandning Vissa kemikalier är mindre frätande men mer giftiga vid inandning. Kalciumoxid ger frätskador på luftvägar och svavelväte är i värsta fall dödligt vid inandning. Svavelväte Terpentin Kalciumoxid Det finns på de ställen i anläggningen där det är aktuellt gaslarm som varnar personal fö Inandning För ut personen i friska luften och håll personen under uppsyn. Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser Under andningsskydd kombineras utrustning som skyddar människor mot farliga ämnen vid inandning. Detta kan vara olika ämnen, organismer, partiklar eller gaser som uppkommer vid olika arbeten eller i olika miljöer. Du kan välja mellan olika masker och filter som filtrerar ut de berörda ämnena

Terpentin - Wikipedia, den frie encyklopæd

Terpentinolja: applicering Foto: Getty Egenskaper för terpentinolja En doftande eterisk olja (kallad terpentin) är en produkt av bearbetning av tallharts eller gummi. Den brinnande, skarpt luktande transparenta substansen har uttalade antiseptiska egenskaper, slutar blöda, accelererar läkning av ytliga hudskador. Terpentinolja för extern användning lindrar smärta orsakad av trauma eller. Terpentin är en snabb, billig lösning att ta bort färg från plast. Ett vanligt lösningsmedel används i träskyddsmedel, oljebaserade färger och lacker, terpentin innehåller rengöring egenskaper som lyfter petroleum-baserade produkter, såsom färg, permanenta märkpennor och färgämnen från de flesta ytor, inklusive plast Terpentinet gulnar i dagljus och jag brukar förvara flaskorna mörkt, de som är framme får på sig en svart strumpa. Hur som helst, lösningsmedlet som jag använder kommer från Ryssland, doftar kottar, är alldeles underbar och är säkert livsfarlig 8006-64-2 Terpentin*) 25 ppm (150 mg/m3) 50 ppm (300 mg/m3) H *) Ämnet utgör sannolikt inget behov för övervakning av de hygieniska gränsvärden p.g.a. av dess ringa halt. H = Ämnet kan lätt tas upp genom huden. BEGRÄNSNING AV EXPONERING: Sörj för god ventilation

• Häll terpentin eller luktfri färg tunnare i burken motsvarar två gånger beloppet av linolja. Både terpentin och luktfri sprit utför samma funktion, men terpentin kan vara farligt vid inandning eller förtäring i betydande kvantiteter. Undvik att använda luktfri terpentin eftersom dess solvens inte är lika effektivt som sprit Innehåll: Linolja 40 -60%, Terpentin 20 -30%, Lacknafta 10 -30%. 16. ÖVRIG INFORMATION Detta säkerhetsdatablad ersätter tidigare utgåvor. Förklaring av R -fraser under punkt 2: R10 Brandfarligt R20/21/22 Farligt vid inandning , hudkontakt och förtäring R36/38 Irriterar ögonen och huden R38 Irriterar hude Inandning Frisk luft och vila. Eventuell andningshjälp. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Hudkontakt Ta genast av kontaminerade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Ögonkontakt Håll ögonlocken brett isär. Skölj genast ögonen med vatten i minst 5 minuter. Kontakta läkare om besvär.

Det är rätt att göra varma fotbassänger med tillsats av senapspulver eller en tesked terpentin till vattnet. Det är korrekt att göra inhalationer för vilka du inte bara kan använda kamille, eukalyptus och salvia, men även kalendula blommor, timgrasgräs och hästslag, blad av ginkgo biloba Inandning Inandning av damm kan ge hosta. Vid upphettning avges stark rök som kan verka irriterande på andningsorganen. Hudkontakt Upprepad kontakt kan ge torr hud och sprickbildning. Långvarig och upprepad kontakt med kolofonium (harts) kan ge allergiskt eksem. Hartset innehåller också små mängder terpentin som kan tas upp genom huden. Konvalescens, trötthet, infektion: vid olfaction, diffusion, inandning. Eller späd i en neutral bas och tillsätt till badvattnet. Starkt utspädd i en vegetabilisk olja, applicera den i massage. Tips för användning av terpentin eterisk olja för psykologiskt välbefinnande. Ångest: i olfaction, i diffusion. Synergier med terpentin eterisk.

Synonymer: Terpentin Nivågränsvärde (NGV): 25 ppm Nivågränsvärde (NGV): 150 mg/m3 KGV: 50 ppm KGV: 300 mg/m3 HS 2011 8.2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden, ögonen och kläderna. Undvik inandning av ångor från produkten. Tvätta händerna. Organiska lösningsmedel är farliga vid inandning och hudkontakt. Kan i höga koncentrationer leda till yrsel och illamående men också bestående hjärnskador. Vissa påverkar arvsmassan och är troligtvis fosterskadande 33 Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Någon sensibiliserande verkan är dock inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag av 3-karen DNEL Etanolamin : Användningsområde: Arbetstagare Exponeringsväg: Inandning Potentiella hälsoeffekter: Långtids - systemiska effekter Vara: 5 mg/m

 • Freiburg brunch vegan.
 • Jämtland basket herrar.
 • Stones to evolve pokemon go.
 • Josefin dahlberg anteckningsblock.
 • Lucia svt 2017.
 • Adidas powerlift 3.1 utiblack cblack ftwwht.
 • När ska man deklarera 2017.
 • Vedpanna lambda.
 • Lektörstjänst författarcentrum.
 • Unitymedia router zugriff.
 • Ford focus emblem heckklappe.
 • Sentio väljarbarometer.
 • Mesečni horoskop za oktobar 2017.
 • Dynamisk interpersonell terapi.
 • Coban betyder.
 • Länder på 12 bokstäver.
 • Baka vaniljsnurror.
 • Senioruniversitetet våren 2018.
 • Simon strand dalkurd.
 • Trettio dagar från idag.
 • Falu rödfärg prisjakt.
 • Nikon d3 begagnad.
 • Spontacts alternative.
 • Hmx 1.
 • Sammankoppling av celler.
 • Jordbi bo.
 • Polo ralph lauren hoodie.
 • Smycken snabb leverans.
 • Yasmin pris apoteket.
 • Vad är elektromagnetism.
 • Witzige guten morgen sprüche.
 • Stagg schema.
 • Leonardo del vecchio claudio del vecchio.
 • Kickstarter rückzahlung.
 • Gls bulgaria.
 • Körsbärsträd köpa.
 • Fortnox se3.
 • Diario tierra del fuego mariela bongiorno.
 • Vilka har rösträtt i ryssland.
 • Leserfotos braunschweiger zeitung.
 • Hudklinik göteborg födelsemärken.