Home

Antal män och kvinnor i sverige

Snabba fakta. Sveriges befolkningspyramid. Senast uppdaterad: 2020-08-31 Befolkningspyramiden visar hur många människor det finns i Sverige i olika åldrar, och om det är någon skillnad i antalet kvinnor och män Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män. Detta och mycket mer kan du läsa i På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020 som publiceras i dag Sverige uppnådde 10 miljoner invånare den 20 januari 2017 enligt Statistiska centralbyrån [1] och en befolkningstäthet på 21,9 invånare per kvadratkilometer.Det är därmed det land som har den 84:e största folkmängden, men bara den 152:a högsta befolkningstätheten.Befolkningstätheten är betydligt högre i södra än i norra Sverige; kring Mälardalen och i Öresundsregionen är. Statistik - hur ser det ut i Sverige? JämO för ingen egen statistik. Däremot ger Statistiska Centralbyrån vartannat år ut publikationen På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet som visar aktuella siffror inom nästan alla samhällsområden uppdelat på kvinnor och män Om man tittar särskilt på de mest kvinnodominerade yrkena så är barnmorskor och tandsköterskor i stort sett helt kvinnodominerade med 100 procent respektive 99 procent kvinnor. Det förekommer enstaka män även bland barnmorskor, men de är så få, under 1 procent, så de syns inte i procentuträkningen

Kvinnor och yngre har oftare högre utbildning. Ungefär 57 procent fler kvinnor än män är registrerade vid svenska universitet och högskolor. Under läsåret 2017/18 var 410 000 studenter registrerade i grundutbildningen, av dem var 251 000 kvinnor och 160 000 män Bland kvinnor var minskningen 42 procent och bland män 36 procent. Skillnaden i antalet insjuknanden i hjärtinfarkt per 100 000 ökade mellan kvinnor och män under perioden. Ålder. Antalet personer som insjuknade i hjärtinfarkt 2018 var högst bland de äldsta, 85 år och äldre, med 1 742 insjuknanden per 100 000 invånare (figur 2) Både antalet män och antalet kvinnor som fallit offer för dödligt våld har ökat sedan 2011, när könsindelad statistik började föras. Ökningen har dock varit större för männen, vilket innebär att andelen kvinnliga offer för dödligt våld minskat över tid, medan andelen manliga offer ökat. Detta med undantag för 2018 En stor del av skillnaden, lönegapet, kan dock förklaras av att kvinnor och män gör olika karriärsval. När man genom standardvägning kontrollerar för skillnader i utbildning , yrke, hur mycket man arbetar, vilken sektor man är verksam i och åldersfördelningen, minskar den oförklarade löneskillnaden till omkring 4 procent Både antalet kvinnor och antalet män som misstänkts för våldtäkt mot en kvinna eller flicka hade ökat jämfört med 2017 (+16 % respektive +12 %). Av dessa var 2 250 personer misstänkta för våldtäkt mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med 2017

Sveriges befolkningspyramid - Statistiska Centralbyrå

Det året dog sammanlagt 873 män och 396 kvinnor av suicid, vilket motsvarar 21 suicid per 100 000 för män och 9 suicid per 100 000 för kvinnor. Suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i Sverige 2019 var 15. Högst suicidtal fanns bland män som var 85 år och äldre. I denna grupp var suicidtalet 33 vilket är dubbelt så högt. Det dör omkring 90 000 personer per år i Sverige. År 2019 dog knappt 89 000 personer. Sjukdomar i cirkulationsorganen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige följt av tumörsjukdomar. År 2019 stod dessa för 32 respektive 27 procent av dödsfallen. Källa: Statistik om dödsorsaker 201 Sveriges befolkning ökade med 103 662 personer under 2015. Det är en rekordstor ökning och för första gången i befolkningsstatistikens historia är vi nu fler män än kvinnor i Sverige. SvD har sammanfattat de viktigaste punkterna i SCB:s nya befolkningsstatistik Allt fler kvinnor är chefer inom både privat och offentlig sektor. När chefer på lägre nivå inkluderas i statistiken för privat sektor ligger fördelningen bland chefer i princip i linje med könsfördelningen inom näringslivet totalt. U nder 2019 utnämndes drygt 13 000 personer till chefer inom näringslivet , 39 procent av dem var kvinnor Dödligt våld mot kvinnor och män sker i olika kontexter Inom studiens insamlingsperiod 2014-2017 begicks totalt 410 fall av dödligt våld i Sverige. I ungefär en fjärdedel av dessa var brottsoffret en kvinna, och i tre fjärdedelar en man. Ett genom-gående och tydligt resultat av studien är att det dödliga våld so

Kvinnor är underrepresenterade i koncernledningarna i börsbolagen och det är bara 3 av 10 av de företag som startas i Sverige som startas av en kvinna. Andelen kvinnliga professorer i akademin var bara 24 procent år 2013. HeForShe-mål. Det offentliga ska gå före och visa vägen För både kvinnor och män var majoriteten av de misstänkta gärningspersonerna män. Sammantaget 25 500 polisanmälda misshandelsbrott handlade om minderåriga brottsoffer (åldrarna 0-17 år). I 31 procent av fallen då en kvinna var utsatt för misshandel 2019 var gärningspersonen i en nära relation med den utsatta kvinnan, 8 820 fall Kvinnor och män är i hög utsträckning verksamma inom olika branscher. Vård och omsorg samt utbildning är exempel på branscher där majoriteten av de anställda, 80 respektive 74 procent, är kvinnor. Liknande mönster syns även i kvinnors och mäns företagande

Ur Fjärde Internationalen nr 3/87 . Mats Bladh Fakta om kvinnor i Sverige Partner, familj och hem. Det finns vissa klass- och könsmönster i valet av livspartner. Undersökningar som nyligen redovisats visar på två slags skillnader mellan män och kvinnor härvidlag. Andelen ensamstående män uppvisar större variation mellan olika socioekonomiska grupper än motsvarande andel för kvinnor Män Män Kvinnor Kvinnor Insjuknande Dödlighet Insjuknande och dödlighet Bröstcancer, 1980-2016 Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000 Män Kvinnor Män Kvinnor Populärvetenskapliga fakta om cancer Cancer i siffror 201 Rösträtt i Sverige. I val till Sveriges riksdag har samtliga svenska medborgare som bor eller som någon gång bott i Sverige och som senast på valdagen fyller 18 år rösträtt. [1] Utomlands boende svenska medborgare upptas i röstlängd till 10 år efter utflyttandet, och skall om de fortsatt vill rösta därefter vart 10 år skriftligen meddela sin adress till Skatteverket Antalet självmord uppgick till 611, 437 män och 174 kvinnor. Det kan jämföras med totalt 638 självmord under motsvarande period förra året. Så görs statistike Sedan 2015 är männen i majoritet i Sverige. Men i ett 50-tal kommuner är kvinnorna fortfarande fler. Särskilt stort är kvinnoöverskottet i och omkring storstäder och universitets- och.

Skillnaden mellan antalet män och antalet kvinnor har minskar stadigt de senaste åren. För 100 år sedan var det 124.713 fler kvinnor än män i Sverige Globalt sett är det över en tredjedel, 38 procent, av alla mord på kvinnor som begås av en man som hon är tillsammans med. 140 miljoner tjejer och kvinnor världen över beräknas vara könsstympade. Runt 38 000 könstympade tjejer och kvinnor bor i Sverige. Ungefär 7 000 av dem är under 18 år. Kränkningar och trakasserie Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Jämställdhet - jämlikhet. Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män I slutet av mars 2015 rapporterade Statistiska centralbyrån, SCB, att männen nu är fler än kvinnorna i Sverige. Vi har tillförlitliga siffror över könsfördelningen i landet sedan 1749, och under hela denna period har kvinnorna varit i majoritet. Men skillnaderna har minskat snabbt på senare år - till och med snabbare än väntat, eftersom SCB häromåret förutspådde att skifte

Sysselsättningsgraden bland kvinnor i åldern 16-64 år ligger på nära 77 procent. Det är 3,5 procentenheter lägre än männens sysselsättningsgrad. Under 1970- och 80-talen minskade skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män betydligt Den offentliga sektorn kan delas in i tre delar: den statliga sektorn, den kommunala sektorn och ålderspensionssystemet.. Inom den statliga sektorn ryms de statliga myndigheterna, vilka är 340 till antalet (jan 2019) enligt Statskontoret. Staten äger också ett stort antal företag.Sett till omsättningen (2018) är Vattenfall störst av de helägda bolagen följt av Systembolaget och LKAB Kvinnor har alltid spelat en viktig roll i krig och konflikter. Ändå skulle det dröja till 1989 innan de fick lönearbeta inom försvaret på samma villkor som män. Vi tar hjälp av forskaren Fia Sundevall för att kartlägga den långa vägen mot en jämställd. Carolina, 27: Som kvinna behöver man inte anstränga sig alls. Carolina, 27 år och lärarstudent i södra Sverige, upattar långa cykelturer och analsex. Hon läser på universitetet och har varken tid eller önskan om en seriös relation och annonserar därför efter långvariga KK-förhållanden på nätet

Särskilt kvinnor. Själva gränsen på 60 procent av medianinkomsten har sänkts från cirka 12 100 kronor till omkring 11 800 kronor mellan åren 2015 och 2016. Kvinnor är överrepresenterade bland de äldre i Sverige som lever under gränsen för risk för relativ fattigdom, visar SPF Seniorernas bearbetning av Eurostats statistik Corona i intensiv­vården. Här kan du följa utvecklingen för patienter som hittills har vårdats på intensivvårdsavdelningar med Covid-19 på grund av coronaviruset 2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige. 2000 fler kvinnor än män. För 23 procent av kvinnorna och 26 procent av männen var det en cancersjukdom som orsakade dödsfallet. Totalt avled 22 518 personer, 10 676 kvinnor och 11 842 män av cancer 2016

Cancer i njurar och urinvägar har ökat med 1,7 procent årligen för både män och kvinnor de senaste tio åren. År 2018 avled 804 personer av cancer i urinblåsa eller urinvägarna. Cirka 26 000 personer som hade eller hade haft cancer i urinblåsa eller urinvägar levde i Sverige 2016 Sett till faktiskt antal samt antal per 100 000 invånare dör det fler kvinnor än män i Sverige. hos män och kvinnor, är dock dödstalen betydligt högre bland män än bland kvinnor. Antal/100 000 inv. Kvinnor. Män. Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen. Åldersstandardiserade dödstal Fortfarande är det fler män än kvinnor som är chefer och som startar företag. Sveriges jämställdhetspolitik. Riksdagen beslutade år 2006 att det övergripande målet med jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv Skillnaden mellan utrikes födda män och kvinnors sysselsättningsgrad är större än den mellan inrikes födda män och kvinnor. 4 Sysselsättningsgraden för inrikes födda kvinnor i Sverige är hög i jämförelse med andra OECD-länder, vilket bidrar till att skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda kvinnor i Sverige är större än i många andra länder

Jämställdhetsstatistik - Statistiska Centralbyrå

 1. Självmord är dubbelt så vanligt bland män som kvinnor. 2012 tog 1072 män och 451 kvinnor över 14 år livet av sig. För övrigt är även ångestsjukdomar ungefär dubbelt så vanligt bland kvinnor, det är också nästan dubbelt så vanligt att kvinnor går i terapi som män (32 mot 20 procent). Källor: Dahlström, C. (2014)
 2. alvårdens anstalter. Av dem var 94% män och 6% kvinnor
 3. Den ålder som har flest antal avlidna var 2018 strax före 90 år för kvinnor och drygt 87 år för män. År 2070 beräknas den vanligaste åldern för avlidna vara nästan 94 år för kvinnor.
 4. Kvinnor: 14 500 kronor per månad (2018) Män: 21 000 kronor per månad (2018) Fakta om orange kuvert och årsbesked Antal orange kuvert till pensionärer Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige Visa fördjupning Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige

Sveriges demografi - Wikipedi

En kvinna är en fullvuxen människa med biologiskt honkön till skillnad från en vuxen hane, som kallas man.En flicka är en ung hona av arten människa, till skillnad från en ung hane av samma art, som kallas pojke.. Kvinnan kallas det homogametiska könet, med en karotypisk utgångspunkt, vilket innebär att kvinnan har två X-kromosomer som könskromosomer, eller karotyp 46,XX. [1 Unga vuxna män utför fler brott än någon annan kategori i samhället, och marginaliserade män känner ett än större utanförskap när det dessutom råder ett underskott av kvinnor i deras. Av dem var 982 542 män och 973 027 kvinnor. Antalet och andelen av dem som är utrikes födda har ökat under hela 2000-talet. År 2000 fanns det 1 003 798 utrikes födda i Sverige och de. Dödlighet i olika typer av cancersjukdomar 21 mars 2018. 2016 dog drygt 91 000 personer i Sverige, 2 000 fler kvinnor än män. För 23 procent av kvinnorna och 26 procent av männen var det en cancersjukdom som orsakade dödsfallet Samtliga dömda män och kvinnor i häkte i Sverige som har att avtjäna en sammanlagd på- följd om lägst fyra respektive lägst två år i fängelse, omfattas enligt 7 § tredje stycket Lagen om Kriminalvård i Anstalt (1974:203) av särskilda villkor som ska gälla för verkställighete

Rösträttens utveckling i Sverige startade med Rösträttsrörelsen i slutet av 1800-talet, vilken var en politisk rörelse som kämpade för lika rösträtt åt alla myndiga medborgare i Sverige. Rörelsen bestod av ett antal olika organisationer. Bland annat Sveriges Allmänna Rösträttsförbund och Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt Transperson är ett paraplybegrepp som tillkommit framför allt för att kunna vara en samlande term i sexualpolitiska frågor. Med transpersoner menas oftast personer som genom sina könsuttryck och/eller könsidentiteter avviker från könsnormen. Det kan till exempel vara transgenderister, transsexuella, ickebinär och intersexuella.Begreppet är inte tvingande; det står var och en fritt. Sedan 1980 har antalet självmord i Sverige minskat med ungefär 20 procent. Trenden gäller dock inte för unga (15-24 år) och för yngre kvinnor (25-44 år) där självmorden har ökat med cirka 1 procent per år de senaste 25 åren. Cirka 70 procent av dem som tar sitt liv är män. Mer än 1 000 pojkar och män tar sina liv varje år Utländska kvinnor som vistas tillfälligt i Sverige utgör en betydande del av kvinnor inom prostitutionen. Även socialtjänst, polis och frivilligorganisationer uppger detta. Det finns svenska studier som rör unga och unga vuxna där skolenkäter visar att fler pojkar och män sålt sexuella tjänster än vad flickor och kvinnor har

Video: Statisti

Självmord i Sverige. Nedan redovisas antalet självmord, och antalet självmord per 100 000 invånare, för män och kvinnor i olika åldrar 2016, 2017, 2018 i Sverige. Här presenteras även utvecklingen i självmordstal mellan åren 1980-2018 Nästan en fjärdedel av de som dödas i Sverige dödas av sin partner. Det visar Brottförebyggande rådets statistik som släpps i dag. - Det är tydligt att kvinnor och män utsätts för. Sambor: Männen vill inte gifta sig, kvinnorna orkar inte. En norsk studie visar könsbundna attitydskillnader till äktenskap. Män och kvinnor i samboförhållanden har olika argument mot att gifta sig. Männen säger sig frukta en annan livsstil där de blir huvudförsörjare, medan kvinnor inte orkar med ett bröllop med vad det kostar av tid och pengar Det man kan se tydligt är antalet personer som har genomgått en könskorrigering och ändrat sitt juridiska kön. De senaste 50 åren ligger den siffran på 700 personer. Men när det kommer till personer som identifierar sig som trans är det mer komplext än så Siffran för män (fyra procent) är dubbelt så hög som den för kvinnor (två procent). Cannabis är den klart vanligast förekommande formen av narkotika, här svarar 2,5 procent att man använt det under det senaste året. 0,8 procent har använt cannabis under de senaste 30 dagarna, en siffra som m0tsvarar omkring 60 000 personer

I Sverige ökade antalet dollarmiljonärer mellan 2018 och 2019 från 129 000 till 142 000. Det framgår av årets version av rapporten World Wealth Report, som görs av det franska it. Antalet könsstympade kvinnor i Sverige ökar kraftigt och är troligen mångdubbelt fler än vad som upattats hittills. I Stockholmsregionen gör man därför en storsatsning på att utbilda. Antalet afrikanska kvinnor som söker män från Europa, och i synnerhet Sverige, ökar hela tiden. Allt fler bildar par, i och med att det också blir lättare. Före internet var det otroligt svårt att träffa en kvinna från Afrika, såvida hon inte befann sig i Sverige, det vill säga

Antal statsanställda kvinnor och män 1995-2018. Ladda ned excelfilen Antal statsanställda kvinnor och män 1995-2018. Som statsanställd räknas här en person som arbetar inom en statlig myndighet under regeringen. Anställda hos statliga bolag liksom hos riksdagens myndigheter och Arbetsgivarverkets frivilliga medlemmar ingår inte I Sverige införde Socialdemokraterna varannan damernas inför valet år 1994, vilket innebar varvade namnlistor med lika många kvinnor och män. Detta fick stor betydelse för de andra partiernas listor och representationen av kvinnor i politiken Fler kvinnor än män har konstaterats smittade av sjukdomen i Sverige, 20 300 jämfört med 14 140 - men fler män blir allvarligt sjuka. Av de totalt 1 987 personerna som intensivvårdats med covid-19 är 1 474 män och 513 kvinnor. Av de 4 125 personer som avlidit är 2 274 män Män är fortfarande i majoritet bland de personer som är i hemlöshet, 62 procent. Antalet kvinnor har ökat och är nu 900 fler jämfört med hur många de var i Socialstyrelsens kartläggning 2011. • Drygt en tredjedel av alla personer i hemlöshet ä r föräldrar till barn under 18 år och något fler kvinnor än män är föräldrar

Yrken i Sverige - Statistiska Centralbyrå

Även för män är hemmet den vanligaste brottsplatsen, men andelen är lägre (40 procent). För män är det också vanligt att det dödliga våldet sker på offentlig plats (27 procent av fallen, mot 8 procent för kvinnor). Publikation: Dödligt våld i Sverige 1990-2017 Brottsförebyggande rådet 2019, fulltext i kunskapsbankens databa Jämställdhet i Sverige . Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande statsrättslig norm och ett tydligt politiskt mål i Sverige. Redan under tidigt 1970-tal formades jämställdhetsfrågorna till ett eget politiskt område och frågorna har sedan dess haft en central ställning i samhällsdebatten

Under de senaste 20 åren har den årliga ökningen av antalet cancerfall i Sverige varit 0,9 procent för män och 1,3 procent för kvinnor, med hänsyn tagen till befolknings- och åldersförändringar. För de senaste tio åren är den årliga ökningen 0,8 procent för män och 1,5 procent för kvinnor Antal personer med namnet i Sverige: 43 män och fem kvinnor. 3. Mason . Mason kommer från engelskan och betyder stenarbetare. Det är ett populärt namn i USA, men desto mer sällsynt i Sverige. Antal personer med namnet i Sverige: 200 män och två kvinnor. 4. Rory . Namnet Rory är ursprungligen från Irland och Skotland Vid riksdagsvalet till andra kammaren 1917 blev det majoritet för kvinnlig rösträtt. Året efter fick kvinnor och män rösträtt i kommunalvalen på lika villkor. Den 24 maj 1919 beslutade riksdagen i Sverige att införa lika och allmän rösträtt för kvinnor, i valen till riksdagens andra kammare också Unga kvinnor i Storbritannien (och förmodligen också i Sverige) tjänar de facto mer än unga män. Visserligen inte särskilt konstigt eftersom de i genomsnitt är bättre utbildade, men ändå ett tecken på att det inte finns några svårigheter för kvinnor att göra precis vad de vill

Utbildningsnivån i Sverige - Statistiska Centralbyrå

Insjuknande i hjärtinfarkt — Folkhälsomyndighete

Statistik kvinnor och män. IT- och telekom­företagens storlek och antal, totalt och per delbransch. Läs mer. Omsättning och tillväxt. Detaljerad statistik över omsättning och tillväxt. IT&Telekomföretagen - en motor för digitaliseringen av Sverige Nu är det klart hur riksdagens 349 platser, mandat, ska fördelas mellan de åtta partierna efter valet 2018. Av de ledamöter som har valts in i riksdagen är 53,9 procent män och 46,1 procent kvinnor. Den yngsta ledamoten är 22 år och den äldsta 85 år Den nya medborgarstudien gjord av Joakim P Jonasson visar chockerande siffror på hur sexualbrottsligheten i Sverige förändrats på grund av invandring från Mellanöstern och Afrika. Det är skandalöst att BRÅ vägrar ta fram adekvata siffror. I stället offrar man flickor och kvinnor på den politiska korrekthetens altare. Jag har tidigare skrivit om kvinnors ökande otrygghet och. Antal Män Och Kvinnor I Sverige - Kontaktannonser och datingtjänst. Det har aldrig varit lättare att träffa människor. Du kommer snart att upptäcka att många andra i ditt område letar efter den som är special precis som du är Jämför man dödstalen mellan könen så ser man att kvinnor till en början hade något högre dödstal än män, Metod och källor. Antal dödsfall i Sverige är hämtade från SCB

Högst utbildningsnivå bland kvinnor och i våra

Mord och dråp - Brottsförebyggande råde

Från 2018 utökades värnplikten och nu mönstras årligen ett stort antal 18-åriga män och kvinnor för grundutbildning. Utbildningens längd är mellan 6 och 15 månader. Den första delen utgörs av så kallad grundläggande militär utbildning (GMU) och pågår i tre månader. Den följs av en befattningsutbildning på upp till 12 månader Siffror kring kvinnor och män i yrkesarbete 2010. År 2010 yrkesarbetade 2,22 miljoner män och 2,06 miljoner kvinnor i Sverige. Kvinnorna utgjorde därmed 48 procent av de förvärvsarbetande. De fanns inom alla yrken Kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att de bedöms ha samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Riksrevisionens granskning visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män I Sverige utförs upattningsvis årligen mellan 35 000 och 38 000 aborter. År 2019 utfördes drygt 36 000 aborter. Det motsvarar 19 aborter per 1 000 kvinnor i åldern 15-44 år. De flesta aborter utförs tidigt i graviditeten. Under 2019 utfördes 85 procent av aborterna före vecka 9 och 59 procent före vecka 7 Sverige Män farligare än kvinnor i och forskare bekräftar bilden av männen som säkerhetsrisker om alla körde som en kvinna skulle vi ha halverat antalet olyckor för flera.

”Me too”-manifestationen på Sergelstorg | SVT NyheterFörsvarsmakten har en stor utmaning: Locka kvinnor

Lönegapet mellan kvinnor och män - Ekonomifakt

Våldtäkt och sexualbrott - Brottsförebyggande råde

Statistik och cancer Cancerfonde

Mördade en man och en kvinna med kofot och kniv i Gävle 1982 och tände sedan eld på lägenheten. Är den person som har suttit längst i fängelse i Sverige. Började avtjäna sitt straff: 1983-01-07 70. Kjell Johansson, 57 Bröt sig in i en villa i Hörby och högg ihjäl den man som då överraskade honom. I fängelse sedan 1999. 71 I Sverige har man nått en ny nivå av jämställdhet. Andelen svenskar med allvarliga spelproblem är nu jämt fördelat mellan könen. Detta trots att män generellt spelar mer än kvinnor Det finns ett antal riktlinjer inom islam kring hur kvinnor och män ska klä sig. Här reder vi ut skillnaderna mellan niqab, hijab och burka - och hur de reglerna ser ut i Sverige och andra länder Bland kommunerna med minst klyftor mellan äldre kvinnor och män med låg inkomst hittar vi endast 16 kommuner i hela riket som har färre än dubbelt så många kvinnor än män. - Det finns så klart fler kvinnor än män i Sverige. Det stämmer även bland äldre svenskar, där kvinnorna är cirka 15 % fler

Våld och misshandel - Brottsförebyggande råde

De 100 vanligaste namnen i Sverige 2019 Här hittar du Sveriges vanligaste förnamn och efternamn, bland både män och kvinnor. Namnstatistiken visar föregående år och baseras på uppgifter från Skatteverkets folkbokföring som har lämnats till Statistiska centralbyrån Men resultat av enbarnspolitiken syns i fördelningen mellan män och kvinnor. Det bor i dag i Kina 40 miljoner fler män än kvinnor, 106 män för varje 100 kvinnor. Detta är en låst artikel Ett antal män greps i Stockholm under natten till fredag i samband med en sexköpsrazzia. Flera av kvinnorna som polisen kom i kontakt med kommer från Europas fattigaste länder. Ofta har de. Kvinnor jobbar längre än män om man räknar samman det betalda och det obetalda arbetet. Globalt sett betyder det att kvinnor i genomsnitt jobbar fyra år längre än män över en livstid. Sheillah Achieng jobbar som hushållsarbetare i ett informellt bostadsområde i Nairobi, Kenya. För henne och många andra i samma yrkesroll är det.

Unik granskning: Så många kvinnor har dödats i nära

Invandring och utvandring Medborgarskap, in- och utvandrare Utrikesfödda kvinnor och män ; Småhus per kommun Bostadslägenheter i kommunala bostadsföretag Antal rivna lägenheter i flerbostadshus Föräldrapenning vid barns födelse Tillfällig föräldrapenning för vård av bar Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm 2010 ISBN 978-91-38-23350-4 ISSN 0375-250X. Förord Tvärtemot vad man kunde vänta sig minskar antalet kvinnor som nämns i texterna ju längre fram man kommer i tiden Jag tror att it-branschen som helhet har mycket att jobba med kring synen på kvinnor och män. Jag är rädd att det alltför ofta sätts likhetstecken mellan it och teknik och män. Av alltför många skolor, företag, eventarrangörer, journalister, rekryterare, investerare och andra aktörer i den svenska it-världen mellan olika län i Sverige (Tabell 2). Den var lägst i Stockholm och högst i Västernorrland. Skillnaderna kvarstod efter justering för moderns ålder, utbildning och antal födslar per kvinna. Län med universitet och större städer hade ofta mindre fetma. Utbildning och antal födslar Förekomsten av fetma ökade för varje födsel och

Statistik utifrån brottstyper - Brottsförebyggande råde

Sjukpenningtalet är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning och anger antalet dagar per person om alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer. På den här sidan redovisas sjukpenningtalets utveckling på riks- och länsnivå samt för kvinnor och män Både i Sverige, Italien och Kina ser det ut som om män hör till den grupp som blir sjukast av coronaviruset och som måste skötas på intensivvårdsavdelningar

Dagens fakta 14 OktoberDagens fakta 24 FebruariDagens fakta 7 Juni
 • Strandkrabba äta.
 • Facebook profile picture size.
 • Intervallträning barn.
 • Rysk poesi på svenska.
 • Gud är ljus inget mörker finns i honom.
 • Vackra japanska ord.
 • Baltimore väder.
 • Brc certifierade företag i sverige.
 • The viet nam kista meny.
 • Familjeterapi nyköping.
 • Apollo aruba.
 • The venue hammarby sjöstad.
 • Foi lediga jobb.
 • Godisbolaget bromma.
 • Kik register.
 • Condylus medialis humeri.
 • Zumba für kinder in sulzbach rosenberg.
 • Ea talk.
 • Deco.
 • Bettys diagnose vorschau.
 • Koppla bankkonto till paypal.
 • Olika crm system.
 • Credo fotfil.
 • Jerusalem sevärdheter.
 • Fjällbua.
 • Polish wives.
 • Psychotherapie ausbildung teilzeit.
 • Svenska leonardo dicaprio.
 • Barn skada förskola.
 • Mrf västerås.
 • Actors agency.
 • Vad är kortbetalning.
 • Ont i högra äggstocken innan mens.
 • Forge of empires spieletipps.
 • Viet cupid login.
 • Logga in med bankid.
 • Evy solskyddsmousse.
 • 17 års present tjej.
 • Gunilla gerland utbildning.
 • Minsta omsättning för enskild firma.
 • Konstgräs golfgreen pris.