Home

Exempel på social dokumentation

 1. Dokumentationen ska vara respektfull mot brukarens integritet. Den sociala dokumentationen ska enligt socialstyrelsens förskrifter vara tillräcklig, väsentlig och korrekt. Tillräcklig Ge nödvändig information om den enskildes situation, aktuella insatser, viktiga aktiviteter och händelser som påverkat/påverkar den enskilde
 2. Utbildningsmaterial 2016-02-05 Social dokumentation Vård- och omsorgsförvaltningen Johanna Ottosson, SAS 3 När - Dagligen, ungefärlig tid på dygnet eller antal tillfällen. Vem - All personal, dubbelbemanning, tillsammans, kontaktman, närstående, brukaren, någon annan eller annan personal
 3. Det finns krav på att dokumentationen inom socialtjänsten ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Det betyder till exempel att uppgifterna som antecknas ska vara korrekta och relevanta och att de inte är nedsättande eller kränkande. Den enskilde bör känna till de anteckningar som förs om hen
 4. Social dokumentation för personal inom äldreomsorg. Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling
 5. Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §

Dokumentation - Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

Social dokumentation för personal inom äldreomsorg

Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 5 uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder. Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan Vad är social dokumentation? Enligt socialtjänstlagen är omvårdnadspersonal skyldig att dokumentera viktiga saker. Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse; Vad är hälso- och sjukvårdsdokumentation en på detta hinder. Övrig dokumentation Utöver Genomförandeplan och Social journal kan det finnas annan dokumentation som be-hövs för att kunna driva och utveckla verksam-heten. Denna utgår från verksamhetens och de anställdas behov. Varje enskild verksamhet bedömer vad de behöver dokumentera utöver den individuell Social dokumentation. Genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling som rör den enskilde ska dokumenteras. Dokumentationen ska utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Detta framgår av såväl Socialtjänstlagen som LSS-lagen Exempel på detta är MRSA, VRE, ESBL etc. personal till vård- och omsorgspersonal kan finnas under en hälso- och sjukvårdsflik i anslutning till den sociala dokumentationen eller i en egen pärm. Elektronisk informationsöverföring är möjlig då dokumentation.

dokumentation och om hur arbetet går till på deras arbetsplats. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, LSS, LVU och LVM. Uppsatsens syfte är att visa på olika sätt att se på den sociala dokumentationen inom fältet boendestöd och att exemplifiera vad. Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförande

Dokumentation. Det finns flera olika skäl till att verksamheter inom socialtjänsten och de insatser som genomförs behöver dokumenteras på ett tillfredställande sätt. Dokumentationen är till exempel viktig för att följa upp insatser och systematiskt kunna undersöka att de leder till förbättringar för den enskilde Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Beslutsdatum 2018-03-28, § Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Socialnämnden Dokumentägare Förvaltningschef Diarienummer 2018/SN 0045 Giltighetstid Tills vidar

I det här samtalet får du höra tre personer som arbetar i förskolan berätta om hur de ser på dokumentation i förskolan och ge exempel på hur de arbetar med att dokumentera. Medverkande: Elin Borg Olofsson, Helén Engdahl och Marie Norén. Samtalet leds av Karin Hahn, undervisningsråd på Skolverket Dokumentation är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av dessa mallar och exempel för att få inspiration. Det är ju onödigt att uppfinna hjulet flera gånger.. dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking Exempel omvårdnadsjournal OBS är ej fullständig utan ger exempel på hur journaltext kan formuleras. 1 av 4 2010 CHP Astrid Svensson född xxxxxx-xxxx Svangatan 12 A 435 26 Göteborg Tfn 031-xxxxxx Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Mona Mattsson, tfn 031-xxxxxx Uppgiftslämnare Patienten, patientens make och Medicinsk epikris Närståend

1. Inledning Social dokumentation 1 har fått en mer framträdande roll i omsorgsverksamheter sedan en förändring gjordes år 1998 i Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453). Social dokumentation ska ligga till grund för att förebygga och garantera omsorgstagarens 2 integritet och säkerhet i sin kontakt med vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket informationsintensiv, det vill säga stora mängder information är i omlopp på olika sätt och ofta är många personer inblandade i den enskilde patientens vård All vård- och omsorgsplanering ska dokumenteras i journalen både inom den slutna vården, kommunens hemsjukvård samt den öppna vården [3] (SOSFS 2005:27, HSFL 2016:40). Även Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) kräver att social dokumentation utförs Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb

SOCIAL DOKUMENTATION På vilket sätt brukaren har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till hans eller hennes sysselsättning samt föreningsaktiviteter som exempel organiserad lek, konstutställning, hantverk, bio, läsa fö Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde har rätt att ha insyn i genomförandet av insatsern Social dokumentation - ett steg till, Thomas Carlsson och Ann Nilsson 2011. IT i vård och omsorg, Rune Johansson och Lars Skärgren 2014. Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner, Socialstyrelsen 2014. Äldres behov i centrum, Socialstyrelsen 2015. SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU. handläggning och dokumentation Stöd för den sociala barn- och ungdomsvården ta del av färdiga exempel. Reflektionsfrågorna är tänkta att användas som stöd för enskild reflektion Reflektionsfrågorna fokuserar på aktualisering av anmälningar Dokumentation i social journal vid upprättande av genomförandeplan efter beslut samt vid uppföljning Se exempel på uppbyggnad av samtliga delar, illustrerat i en bild på nästa sida. 2016-10-26 Metodstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Emelie Sundberg, SAS

E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har vid ett seminarium 18 januari lanserat verktyget Juridiskt stöd för dokumentation. Inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten finns ett stort behov av juridiskt stöd vid journalföring och dokumentation i personakter. Exempel på vanliga frågor social- och äldredirektör, Nacka. exempel andning, cirkulation och medvetande, social funktion, känslomässigt tillstånd. Tecken på förändringar, komplikationer och biverkningar. Fortlöpande uppföljning av insatta åtgärder av status, prover och mätvärden. Till exempel vätskebalans, blodsocker och tarmfunktion. Förnya Till exempel är (eller verkar) världen vara en bättre plats när vi är på bra humör. När vi är glada har vi en tendens att uppleva nuet mer optimistiskt samtidigt som vi ser mer positivt på både dåtid och framtid. Hur utvecklas social kognition? Social kognition utvecklas långsamt (Fiske och Taylor, 1991) Exempel på målanalys_____ 17 Kort om målanalys dokumentation och till fler och bättre utvärderingar. Ibland kan en utvärdering utföras av personer som i en eller annan form är inblandade i verksamheten. Andra gånger är det nöd

Handläggning och dokumentation inom socialtjänste

På ett positivt sätt att kommentera vad personen har sagt. t.ex. när du väl bestämmer dig att göra något, så gör du det. Öppna frågor - man ställer en öppen fråga om på vilken svaret är förändringsprat. När du hör förändringsprat ,fråga efter mer . Blir intresserat av det och nyfiken på det. T.ex på vilket sätt SAS, socialt ansvarig samordnare • Bristande uppföljning och/eller dokumentation • Insats som inte blivit utförd i rätt tid eller på rätt sätt Exempel på faktorer som kan ha betydelse vid bedömningen av hotets eller konsekvensernas allvarlighetsgrad Risker inom omsorg och sociala tjänster Förteckningen nedan över checklistor och bedömningsmetoder för belastningsergonomi är inte komplett, utan är exempel på tillförlitliga och giltiga metoder som går att använda. Det är viktigt att metoden du väljer att använda mäter det du vill mäta Vid dokumentation är det viktigt att undvika värderande och generaliserande Exempel på områden att lyfta tillsammans med vårdnadshavare: och social miljö samt titta närmare på vilka förmågor som barnet behöver stöd i att utveckla Exempel på konstruktionsdokumentationer. Nedan redovisas två exempel på innehållet i en konstruktionsdokumentation. Det första exemplet avser ett småhus och det andra en större kontorsbyggnad. Exemplen ska inte ses som mallar utan dokumentationen kan vara både mer eller mindre omfattade beroende på hur omfattande och komplex byggnaden är

Social dokumentation i praktiken | Gothia FortbildningTa på den digitala ledartröjanSocial dokumentation | Utbildning

Hur man skriver bra dokumentation Kodamer

Uppföljning, dokumentation och utvärdering - Arrangörshandboken. Dokumentation är en viktig del i att arrangera. Dels för att det är bra att kunna gå bakåt och se hur arrangemangen utvecklas och dels för att man ofta har skyldighet att dokumentera konserterna och arbetet kring dem för att kunna redovisa för bidragsgivare, samarbetspartners och sponsorer (om inget annat så är det. Mötesplats social hållbarhet är ett forum som genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte utvecklar välfärden på ett socialt hållbart sätt. Mötesplatsen vill bidra till minskade hälsoskillnader och tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter Utbildningen Social dokumentation - Grundkurs riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att använda social

på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den eller de insatser som den enskilde beviljats. I det här kapitlet lyfter Social-styrelsen fram de bestämmelser som ligger till grund för genomförandepla-nen I dokumentationen är det viktigt att skilja på vad som är den enskildes egna önskemål och vad som är framfört av andra, till exempel personal, god man eller närstående. Förberedelser med genomförandeplan. Att upprätta en genomförandeplan är en process och handlar inte bara om att skriva själva dokumentet

Exempel på omdömesblanketter finns framtagna för de årskurser där betyg inte sätts. Perspektiv på skolans pedagogiska dokumentation (Åsa Hirsh) (pdf, 237 kB) Utvecklingssamtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen,. Social inlärning går ut på att lära genom att göra (Bandura, 99 ). Social marknadsföring går ut på att planera utifrån ett marknadsföringsperspektiv när man skall sälja ett budskap, beteende eller en aktivitet (Kotler et al., 1989). Viktiga punkter är: Produkten − vad är det som skall förmedlas/säljas (budskap Dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom loggbok, portfolio, foto eller film. Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt. Kom ihåg att använda underlag som redan finns dokumenterade till exempel statistiska uppgifter, sammanställningar, kompetens, fortbildning, personaltäthet, lärloggar, målredovisningar och. Tio exempel på social innovation som stöttats av VINNOVA. I den här pdf:en hittar du tio exempel på projekt inom social innovation, som VINNOVA stöttat genom åren. Det som förenar dem är att de möter och försöker lösa olika typer av samhällsutmaningar (arbetslöshet, integration

Social dokumentation i praktiken Gothia Fortbildnin

 1. Exempel på annan dokumentation som kan bevisa arbetsskada. Gör en så grundlig beskrivning som möjligt av dina arbetsförhållanden och din arbetsplats - allt som är relevant i förhållande till din skada. Inkludera till exempel: Vikt och mått på objekt som du lyfter och hur höga lyften är. Höjd på arbetsbord
 2. Social konstruktionism innebär att betrakta kunskap som en social process. Propositionell kunskap är sådan kunskap som kan uttryckas i språket, och språk är, per definition, någonting delat, något kollektivt. Språk består av symboler och ljud, och dessa symboler och ljud blir inte språk förrän de delas av en grupp människor
 3. Dokumentationen kan till exempel ske i egen mall, i en personalakt eller på annat sätt. Mall för planen Försäkringskassan har, i samråd med arbetsgivarorganisationerna Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting, tagit fram en mall som arbetsgivare kan använda vid upprättandet av en plan
 4. Bertha Ragnarsdottir är fil.mag. i social omsorg och projektledare för olika demensprojekt i Linköpings kommun. Hon sitter även i styrgruppen för BPSD-registret och i redaktionen på tidningen Äldreomsorg
 5. Skattesatser och exempel på hur skatten beräknas. Avdrag. Knapp Redovisning av skatt Social Security Agreement. Dokumentationen ska vara upprättad på svenska, danska, norska eller engelska och ska överlämnas till Skatteverket på begäran

Vad skrivs om mig? - Startsida - Arvik

Exempel på informationssamhällets tjänster: sociala medier, som bloggar, internetforum, webbplatser för videoklipp, chatprogram och sociala nätverk; onlinespel; appar med spel eller annat innehåll. Föräldrar måste godkänna samtycket om barnet är under 13 å Exempel med chefslöner. Vi fortsätter med chefslönerna. I en SCB-rapport om kvinnliga och manliga chefers löner gjorde man analyser för att ta reda på vad chefernas kön betyder för deras lön. I analysen jämförde man lönen mellan kvinnor och män som hade ganska lika förutsättningar i fråga om ålder, utbildning och bransch Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras den pedagogiska dokumentationens process där till exempel foton och barns alster används som verktyg. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet och Vygotskij (1995) beskriver den som en zon där barn och vuxna ingår i en social interaktion med varandra för att lära och utvecklas tillsammans

Social dokumentation - Kristianstads kommu

Exempel på det kan vara en enstaka kränkande handling inom ramen för en mellanmänsklig konflikt. Ett hot om våld är vanligtvis ett tillbud och ska anmälas till Arbetsmiljöverket om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen, mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing Exempel på checklista vid transport av farligt gods Sociala medier och webb vid kris : strategier och taktiker; På en förskola är det troligtvis lämpligt att ha en enklare form av dokumentation och på den avancerade industrin behöver den förmodligen vara mer omfattande Syftet med konferensen var att inspireras av lokala och regionala exempel på samverkan mellan skolformerna, med fokus på yrkesutbildningar, för att möta nya målgrupper och utmaningar. 2018-04-27 Dokumentation: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 201

7. Dokumentation och informationsöverförin

 1. spara den tekniska dokumentationen i tio år från och med den dag då produkten släpptes ut på marknaden (om inget annat anges). Den tekniska informationen behövs för att visa att produkten uppfyller alla väsentliga krav, som underlag till EU-försäkran om överensstämmelse. Du behöver dokumentationen för att kunna CE-märka din produkt
 2. Exempel på olika mätmetoder är registerdata (uppgifter som redan finns insamlade), enkäter, telefon- och besöksintervjuer. I exemplet med pojkarna kanske du använder information som redan finns hos skolhälsovården eller så gör du en egen undersökning
 3. behöver många verksamheter tillsätta vikarier som kanske saknar yrkeserfarenhet av socialt omsorgsarbete. Därför erbjuder Forum Carpe nu en digital utbildning på basnivå i social dokumentation via KUI den 18 maj
Figur A3Kungsbrohuset – ett utmärkt exempel på energieffektiv

SKR stödjer kommunernas utveckling med hjälp av digitalisering inom den sociala omsorgen. Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och inflytande Någon form av dokumentation för att sammanfatta det som sägs. I de här filmerna får ni några exempel på vad OSA kan handla om. Hur ser det ut på er arbetsplats? Med hjälp av Checklistan - Organisatorisk och social arbetsmiljö får ni koll på om det finns rutiner, policyer,. Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Taguchi 2000, s. 18; Wehner-Godée 2011, s.7)

Rutin för social dokumentation under genomförande

Dokumentation - Exempel Åtgärder Den ventilerade takfoten har tätats en meter vardera sida om vindens lägenhetsavskiljande väggar. Takfoten är tätad med brädor, 22 x 45 mm, som är fastspikade utifrån. Glipor, större än 5 mm, i lägenhetsavskiljande väggar har tätats med brandklassad tätningsmassa Det kan till exempel vara ett gemensamt språk, klädsel, religion eller kultur, eller att de har en geografisk landyta som de bor på. Lidskog och Deniz (2009) skriver att en tidig definition av etnicitet var att tillhöra ett speciellt folk med gemensamt socialt ursprung och gemensam historia Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 337 och framåt på Socialstyrelsens webbplats Utreda Det dubbla uppdraget i arbetet med ekonomiskt bistånd innebär att utredningen kan ge underlag för två olika processer - ärendehandläggningsprocessen och förändringsprocessen Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån.

Uppdrag och ansvar - Kunskapsguide

funktionsnedsättning personer med Riktlinjer för omsorgen

Smart, tryggt och säkert - dokumentation enligt IBIC stöttar dig när du ska börja föra in IBIC på din arbetsplats. IBIC är framtaget av Socialstyrelsen och är ett gemensamt arbetssätt och språk. Kunskap och tillämpning av social dokumentation enligt IBIC får omedelbara, positiva effekter för både brukare och verksamheter Exempel på anamnes med rubriker Datum, kandidatens namn/ansvarig läkare (diktat: patientens namn Socialt Familj? Yrke? Varit utomlands? Rökare? Alkoholvanor? Aktuell medicinering Allergi Kost skrivit recept på penicillin, skrivit remiss till röntgen, akutprover eller lagt in eller skrivit ut patiente Exempel på projektplan - 1 - Exempel på 'verklig' projektplan Detta är ett exempel på en 'proffessionell' projektplan hämtad ur 'verkliga livet'. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är 'bortklippt', men strukturen och mycket av det detaljerade inne-hållets karaktär kan skönjas 1 Utmana inte de sociala koderna genom att till exempel sätta dig på fel ställe och sitta kvar. 2 Var försiktig med att uttrycka åsikter som inte ­ingår i koden. Har man avvikande åsikter.

Dokumentation i förskolan - Skolverke

Idag lanserar Mötesplats Social Innovation en bok med 100 exempel på sociala innovationer i Sverige. Boklanseringen sker i samband med Social Innovation Summit i Malmö. Karma, Idrott utan Gränser, Make Equal, Invitationsdepartementet, Missing People samt professor Lars Hulgård är med vid lanseringen Dokumentation är en samling dokument som beskriver ett föremål (till exempel en elektronisk apparat, där en instruktionsbok kan ingå i dokumentationen) eller en situation (till exempel en resa, där dokumentationen kan utgöra en reseskildring).Inom förskolan använder man sig av pedagogisk dokumentation, ett sätt att följa, utveckla och utvärdera verksamheten [1] Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar (se avsnitt om begreppsförvirring nedan) samt för att understryka att det ekonomiska.

Mallar och exempel - Skellefteå kommu

 1. Metoden bygger på en systematisk dokumentation i en processmodell som är framtagen av Socialsty-relsen. Införande av IBIC medför en förändring i dokumentation. I dagsläget sker dokumentation framförallt i fritext vilket gör att den är svår att använda för verksamhetsuppföljning. Genom IBIC övergår dokumentationen till att var
 2. Exempel på kontrollplaner. En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För att få beslut om startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan som godkänns av handläggaren
 3. Krav på program och dokumentation. Detta dokument handlar om hur ni ska skriva och dokumentera era program på kursen Datakommunikation I, och hur ni borde göra även annars.. Avsikten med dessa krav är att era program ska fungera, och i de fall de inte gör det (t.ex beroende på yttre faktorer) upptäcka att något gått fel, och vad
 4. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning
 5. vad ett socialt problem? helena johansson (konstruktivistisk grundsyn) 2015-08-31 socialt arbete det finns en klar och tydlig skillnad mellan sociala proble
 6. Har ni fler exempel på restauranger, frisörer eller andra småföretagare som är aktiva i sociala medier, dela gärna med er i kommentarerna. Fotnot: antal anställda är taget från allabolag.se (2010). Uppdatering: Addnature bidrar med lite siffror på hur deras agerande i sociala medier bidrar till ökad försäljning mm

Patientjournal - Vårdhandboke

Dokumentation - Vårdhandboke

Sveriges regioners arbete lyftes som ett gott exempel på hur man kan arbeta med hållbar upphandling av läkemedel. Västra Götalandsregionen som har det nationella samordningsansvaret för läkemedel presenterade pågående arbete med uppföljning och framtagande av en vägledning kopplad till Upphandlingsmyndighetens kriterier Ge exempel på en extra anpassning! Uppmaningen har kommit från alla de kollegier jag har träffat under augusti månad. Det här med extra anpassningar är fortfarande ett område som känns oklart eller osäkert för många Som en novis bland pedagogisk dokumentation blir jag så laddad av att läsa ditt inlägg, jag är på rätt väg i tankarna. Nu gäller det bara att omsätta det i praktiken också. Men det jag fastnar mest för är ändå om de engagerade breven till föräldrarna - så befriande att du sätter ord på det. Jag tänker precis likadant - med all kontakt med föräldrarna

Anders Thomasson

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

Social kommunikation handlar om hur man använder språk i praktiken. Det som med ett lingvistiskt begrepp kallas pragmatik. Svårigheter uppstår när sättet att kommunicera inte fungerar. Det här är en bok som underlättar vardagen för familjer, förskolegrupper, klasser. Den sätter fokus på sådant som ofta är bortglömt men minst lika viktigt för barn och elever i ett livslångt. Systematiskt brandskyddsarbete. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är lagstadgat enligt lagen om skydd mot olyckor, där det står att den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i den är skyldiga att i skälig omfattning hålla med utrustning för släckning av brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga och för att hindra eller. Please upgrade your browser. We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn. På konferensen i Stockholm deltog verksamheter från Täby kommun och Salems kommun. Från Brinkskolan och Brinkens förskola i Täby deltog Maria Assarsson som är både rektor och förskolechef. Hon ger exempel på hur processledande och systematiska uppföljningsarbete kan gå till med tillgängligt lärande genom vårt värderingsverktyg Dokumentet innehåller exempel på omfattning av dokumentation för olika typer av anläggningar. I exemplifierad lösning anger beställaren ej indelning i dokumentationsleveranser (DL). 3 (7) DokumentID Ev. ärendenummer Version [DokumentID] [Ärendenummer] 1.0

Vill du bli kontrollansvarig? | Hantverkare Lön

Syfte med social dokumentation - Järfälla kommu

Bra exempel på B2B i sociala medier. Det finns många B2B-företag gör ett bra jobb i sociala medier. Adobe, Intel, General Electric, IBM, WeWork, Slack, Maersk är företag som ofta nämns i sammanhanget. Här är några exempel på företag som jag tycker gör ett bra jobb i sociala medier och som lyckas skapa engagemang kring deras. Socialt värdeskapande får ofta ekonomiska effekter. Men det är lika viktigt att förstå det subjektiva värdet av till exempel minskad stress på en arbetsplats för en individ. - Det är dessutom viktigt att man analyserar insatserna, så att man vet på vilket sätt de ger effekt På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre 1 maj var sista dag att nominera till projektet 100 sociala innovationer. Över 200 nomineringar har inkommit sedan projektets start, bland dessa är 20 exempel redan utvalda. Nu börjar det slutgiltiga arbetet med att välja ut de kvarvarande 80 exemplen på social innovation i Sverige Exempel på detta är läkemedel, sårvård, kost, sömn, inkontinens och vård i livets slutskede. Sjuksköterskan observerar, gör bedömningar och behandlingar för att kunna tillgodose dina medicinska behov. Sjuksköterskan tar kontakt med ansvarig läkare när problem uppstår. Dokumentation

 • Krypto.
 • Headhunter göteborg.
 • Vattenautomat företag.
 • Boxring seile kaufen.
 • Sushi thai king öppettider.
 • Youtube tuppar.
 • Xena warrior princess now.
 • Bred fåtölj.
 • Host of whose line is it anyway.
 • Skorstenar i plåt.
 • Kräftsoppa rostade skal.
 • Briggs stratton motorer sprängskiss.
 • Medaljens baksida revers.
 • Batman return to arkham.
 • Deposition svenska.
 • Morotssallad med russin.
 • Kung midas lyrics.
 • König der löwen masterpiece collection.
 • Magnesium ihop med mediciner.
 • Skapa omröstning facebook.
 • Bad gastein webcam.
 • Simsontreff zwickau.
 • Skandinavien einwohner.
 • Einzig bikes versand.
 • Heimlichmanövern gravid.
 • Sköldpaddsfoder.
 • Investmentbolag lista.
 • Bandyregler 2017.
 • Gi blödning orsaker.
 • Bästa herrmode online.
 • Ohrentropfen ciprofloxacin.
 • Eso gildenbank erstellen.
 • Uveit internetmedicin.
 • Jennie garth 2018.
 • Ring med stor pärla.
 • Diabetessår.
 • Nina hagen mann.
 • Factory five sverige.
 • Julia ormond 2016.
 • Hästdjur på stäppen.
 • Förköpsbiljetter colosseum.