Home

Alunskiffer kvarntorp

Alunskiffer - Wikipedi

Kvarntorp är en småort i Ekeby socken, Kumla kommun, Örebro län, belägen cirka 8 km öster om Kumla vid riksväg 51. Ny!!: Alunskiffer och Kvarntorp · Se mer » Kvarntorpshögen. Delar av Kvarntorpshögen är förbjudna att beträda då det fortfarande brinner under marken De sista produktionsåret, 1965-1966, ägdes skifferoljeverket i Kvarntorp av privata Yxhults Stenhuggeri AB. Detta företag bröt i huvudsak marmor och kalksten samt tillverkade lättbetong. Alunskiffer användes redan 1868 som bränsle vid tillverkningen av kalk. Yxhult gick i konkurs år 2004

fern i Kvarntorp ligger i ett skikt på 15-20 meter, oftast under kalksten med ett tunt moräntäcke på ytan. Förutom de cirka 6% olja innehåll-er alunskiffer bland annat 7 % svavel. SSAB bildas När andra världskriget bröt ut omöjliggjordes Sveriges oljeimport. För att kunna försörja försvars-makten med drivmedel beslutad Alunskiffer förekommer i fjällkedjans randområden, Skåne, Västergötland, Östergötland, Närke och på Öland. I Linköping finns alunskiffer i huvudsak i kommunens norra del, se länk till karta nedan. I det lilafärgade området på kartan ligger alunskiffern ytligare än i andra områden Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 - 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 km2. Två större förekomster hittas intill en nord-sydlig förkastningsbrant i väst respektive en öst-västlig förkast-ningsbrant i syd. Historiskt sett har Närkes alunskiffer nyttjats för framställandet av en rad olika råvaror, grundäm Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från syrefattiga havsbottnar. Det innehåller ofta höga halter av giftiga grundämnen och är lättvittrad då den exponeras. Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring. Kvarntorp i Kumla kommun blir ett alltmer intressant område, åtminstone för det bolag som vill utvinna uran och olja u alunskiffer. URU Metals som bolaget heter, planerar nu prospekteringar i.

Vi förbereder för det nya kvarteret Alunskiffern. Efter att byggnaderna blir klara kommer även infrastrukturen runtomkring att färdigställas efter hand Alunskiffer och Kvarntorp · Se mer » Kvarntorpshögen. Delar av Kvarntorpshögen är förbjudna att beträda då det fortfarande brinner under marken. Kvarntorpshögen är en cirka 100 meter hög slagghög i Kvarntorp i Kumla kommun. Ny!!: Alunskiffer och Kvarntorpshögen · Se mer » Lagerstätt alunskiffer för att sedan brännas. Kalk-stenarna fraktades sedan ut för försälj-ning till bönder över hela Sverige för att användas i jordbruket. 14. Vintersport Vintertid kan man ta sig en tur ner för Kvarntorpshögen, slalombacken erbjuder två nedfarter. Kvarntorp Kvarntorpshögen H u v u.

Kvarntorpshögen är en cirka 100 meter hög slagghög i Kvarntorp i Kumla kommun.Med sina 157 meter över havet är den Närkeslättens högsta punkt. Högen är förknippad med konstprojektet Konst på Hög.Vintertid finns här en slalombacke. Det är bilväg upp och sommartid finns kiosk med lättare servering och information Saken Framställning av skifferolja ur alunskiffer vid en av destillationsugnarna vid Kvarntorp, Närke. Vagn fylld med kro... på Arkivkopia 2. Uranverket i Kvarntorp 2.1. Beskrivning av verksamheten . AB Atomenergis (AE) styrelse beslutade år 1949 att inleda ett samarbete med Svenska Skifferolje AB (SSAB) i syfte att framställa uran ur kolmhaltig alunskiffer bruten vid Kvarntorp. 1. Ett samarbete med SSAB var naturligt då detta bolag bröt och använde stora mängder skiffer There are 5 results for «Kvarntorp» in DigitaltMuseum: Okänd. Framställning av skifferolja ur alunskiffer vid en av destillationsugn. 1 picture Örebro Kuriren. Kvarntorp fackföreningen 29 februari 1967. 1 picture Örebro Kuriren. Kvarntorp 4 oktober 1966. 1 picture. Sverige kan vara på väg att skapa sitt eget Talvivaara. Den omtalade gruvan i Finland har orsakat vad som beskrivits som den värsta miljökatastrofen i landets historia. I Sverige beviljas undersökningstillstånd för liknande projekt på löpande band. Nu bör S- och MP-regeringen lagstifta mot exploatering av alunskiffer, innan Sverige får sitt eget Talvivaara

Regelverk kring alunskiffer ses över - Entreprena

egenproducerad olja till varje pris. Man använde sig av Närkes lättbrutna alunskiffer. Under processen skickades tonvis med miljöförstörande stoft ut i luften genom höga. skorstenar, rök som tog kål på växtligheten och vanligtvis drev rakt mot arbetarbostäderna. Det luktar Kvarntorp, sa man om stanken Kvarntorp ligger i ett område med rikliga tillgångar av alunskiffer, kalksten samt sandsten. Under perioden 1941-1965 drevs här en anläggning för brytning och pyrolys av skifferförekomsterna. Detta utfördes av företaget Svenska Skifferolje AB. I ett uranextraktionsverk bedrevs utvinning av uran mindre mängd uran utvanns i anslutning till oljeutvinningen i Kvarntorp i Närke. En anläggning för utvinning av uran ur alunskiffer etablerades i Ranstad i Västergötland och drevs i begränsad skala 1965-1969. Kraftig utökning av projektet stoppades 1977 av kommunala veton i Falköping och Skövde. Anläggningen har avvecklats och det. Alunskiffer vid Kakeleds Skifferbrott (GC6M3R9) was created by Coland on 6/20/2016. It's a Other size geocache, with difficulty of 2, terrain of 2. It's located in Västra Götaland, Sweden. Alunskiffer i Kakeleds Skifferbrott Allmän geologi - Kinnekulle Kinnekulle är ett av Västergötlands flera platåberg

Kvarntorp. Kvarntorp, ort i Kumla kommun, östra Närke (Örebro län), 8 km öster om Kumla. I K. finns stora tillgångar av (20 av 141 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. alunskiffer; Kinnekulle; industriella mineral och bergarter Ett kanadensiskt företag gör ytterligare försök till att leta efter mineraler i Närke, denna gång i Kvarntorp. Det enligt en ansökan som kommit in till Bergsstaten Brytning av alunskiffer började för 382 år sedan i Skåne och slutade för 50 år sedan i Västergötland. I dag finns stora deponier med processad skiffer vid de gamla dagbrotten. Den största finns i Kvarntorp i Närke

MÖD 2013:16. Tillstånd till miljöfarlig verksamhet genom användande av avfallsmassor för efterbehandlingsåtgärder ----- En verksamhetsutövare ansökte om tillstånd att fylla ut en tidigare täkt för alunskiffer med avfallsmassor i syfte att skapa en verksamhetsyta Företaget hade en livslängd på 25 år, från 1941 till 1966. SSABs huvudsakliga ändamål vid starten var att utvinna olja ur alunskiffer i Kvarntorp, Närke, för att sedan sälja detta till marinen. SSAB var alltid helt ägt av staten och var beroende av stora mängder statligt kapital för att kunna finansiera verksamheten Att trakterna kring Kvarntorp i Närke var rika på alunskiffer med hög oljehalt hade vid utbrottet av det andra världskri-get 1939 varit känt i decennier. Däremot var det tekniska kunnandet om hur oljan kunde utvinnas ur skiffern mindre utveck-lat. De första försöken att utvinna olja ur skiffer i Sverige gjordes redan i slutet a

Alunskiffer,kol,gas & olja i Sverig

 1. Ut kommer sedan 5000000 t krossad alunskiffer med allt sitt innehåll av tungmetaller, radioaktiva ämnen, svavel, kerogen och många andra miljöfarliga ämnen. Vi vet vilka problem den har orsakat i Kvarntorp och Ranstad och vilka kostnader dessa lakrestdeponier har haft och kommer att kräva i framtiden
 2. Kvarntorp är känt för sina rikliga tillgångar av alunskiffer, kalksten samt sandsten. På lång genom den över 100 meter höga askhögen Kvarntorpshögen (152,2 m.ö.h). Collapse text Created with Sketch. Add to folder Created with Sketch. Add to folder.
 3. dre mängd uran producerades innan verksamheten i Ranstad startades
 4. 2013-03-12. Alunskiffer gör Sverige oljeoberoende

Framställning av skifferolja ur alunskiffer vid en av destillationsugnarna vid Kvarntorp, Närke. Vagn fylld med krossad skiffer, vilken av en man håller på att utslussas ur den ca. 80 meter höga tunneln, där oljan avdrivits ur skiffern genom direkt upphettning till ca. 500 grader Uran fanns i alunskiffer i Närkes Kvarntorp och för att utvinna detta gällde det att hitta en lämplig lokal. Den skulle ligga avskilt och samtidigt nära bostäder. Valet föll på Nitro-Nobels tomma svavelsyrefabrik i Vinterviken. När framställningen av uranet var klar skickades det till en annan anläggning för att omvandlas till en. Kvarntorp är omnämnt i Kulturmiljöprogrammet som ett område som berättar om en mycket viktig långsträckt brott där alunskiffer och sandsten bröts. Sjön omges av tall -och lövskog. Verksamheten innebär att området ersätts med hårdgjorda ytor eller av deponiytor

Närkes alunskiffer : utbredning, beskaffenhet och oljeinnehåll Murase, Takemi LU () In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20131 Department of Geology. Mark; Abstract The alum shale is a black to dark brown shale of middle cambrian to early ordovician age and has a high organic content Ligger i vid Kvarntorp i Kumla Kommun och är ett lättillgängligt fiskevatten och fritt för oss som bor här. Söderhavet är en konstgjord sjö eller rättare sagt ett vattenfyllt dagbrott där man hade brytning av alunskiffer för utvinning av bensin och olja på 1950-talet Det svenska svampmolnet fyller himlen i Jokkmokk. Här är kulmen på det hemliga svenska atombombsprojektet, som 1985 avslöjades i Ny Teknik. I 25 år drev svenska militärer, politiker och högt uppsatta tjänstemän ett projekt som slukade tiotals miljarder kronor utvinna olja ur alunskiffer i Kvarntorp, Närke, för att sedan sälja detta till marinen. SSAB var alltid helt ägt av staten och var beroende av stora mängder statligt kapital för att kunna finansiera verksamheten. Trots detta gav företaget aldrig ekonomisk avkastning och hade också svårt att nå upp till den förväntade.

Kvarntorp har dock sedan lång tid tillbaka varit ett område där man brutit sedimentära bergarter som kalksten och alunskiffer. Under 1940-talet startade storskalig brytning av alunskiffer för utvinning av olja. Den verksamheten pågick fram till 1960-talet Finmald alunskiffer som utsätts för regnvatten och luftens syre vittrar kraftigt. I Ranstad ledde det till kraftiga utsläpp av tungmetaller i vattnet, i Kvarntorp till att högen började oxidera så kraftigt att den brann och gav stora utsläpp av svaveloxider i luften

Uran fanns i alunskiffer i Närkes Kvarntorp och för att utvinna detta gällde det att hitta en lämplig lokal. Den skulle ligga avskilt och samtidigt nära bostäder. Valet föll på Nitro-Nobels tomma svavelsyrefabrik i Vinterviken Alunskiffer är en bergart med begränsad utbredning i Sverige. Brytning av alunskiffer har ändå förekommit i Sverige under flera hundra år. Det har då använts helt andra tekniker och metoder för utvinning respektive åtgärder för stängning och återställning än de som används i dagens moderna utvinningsindustri av alunskiffer vid Kvarntorp i Ekeby skn, Närke; ur skiffern utvinnas främst råolja och svavel. Bland G:s skrifter märkas Stålverkskokiller och deras dimensionering (Jernkontorets annaler 1927), Högfrekvens-ugnens plats bland andra i Sverige Claes Gejrot. använda ugnar för stålframställning (Tekn. tidskr. 1930) oc Read the latest magazines about Alunskiffer and discover magazines on Yumpu.co

Alunskiffer - Unionpedi

Kinnekulle - Energirik alunskiffer . Framställning av bensin kan ske ur alunskiffer som i vissa fall innehåller upp till 3 % olja. Under andra världskriget framställdes bensin ur alunskiffer vid Kvarntorp i Närke och Kinnekulle i Västergötland Under en period av 24 år utvanns olja och gas ur alunskiffer i Kvarntorp. Ett av de tydligaste spåren efter skifferoljeutvinning är den 100 m höga Kvarntorpshögen som enbart består av restprodukter från denna industri, innehållande höga halter av uran, arsenik, molybden, vanadin och andra grundämnen. För tillfället sker utlakning a

Olja och uran i Sverige, alunskiffer del 2 Svensso

I Sverige har, som nämnts tidigare, alunskiffer brutits och nyttjats under flera hundra år. Tidigare utvinningsverksamhet vid bl.a. Kvarntorp i Närke och Ranstad i Västra Götaland har orsakat miljöproblem till följd av avfallets egenskaper och bristen på åtgärder för stängning och återställning Undersökningstillståndet Kvarntorp nr 8, Hallsberg kommun har upphört : Enligt sändlista : 2018-12-19 : 001515/2018: Undersökningstillståndet Kvarntorp nr 9, Hallsbergs och Kumla kommuner har upphört : Enligt sändlist Alunskiffer er en bjergart som forekommer i den såkaldte Alunskifferformation , en litostratigrafisk bjergartformation som forekommer i England og de skandinaviske lande .I Sverige forekommer den på Öland og Gotland , i Vestgotland , i Östergötland , i Närke , og i Skåne .Alunskiffer findes også på dybden 15−50 meter i store områder i blandt andet Jämtlands og Härjedalens. I KVARNTORP UTVANNS URAN REDAN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET Våren 1940 tillsatte regeringen en kommitté för att börja utvinna olja ur alunskiffern i Kvarntorp i området. Under hösten samma år bilades Svenska Skifferolje Aktiebolaget SSAB. Även uran (c:a 50 ton) utvanns och bolaget hoppades att uranutvinningen skulle bidra till at

Capensis Naturkunskap 1b

Sök endast i rubriker Sök endast i 03. Inredning. Sök. Avancerad söknin Ett dagbrott i alunskiffer ämnen sipprar fortfarande ut genom vittring och når vattendrag och grundvattnet via en rykande hög av gruvavfall i Kvarntorp och gamla gruvrester i Andrarum och. En kvadratkilometer alunskiffer skulle räcka i ca 30 år. Många menar att om Ranstadsverket legat i fjällen så hade utgången för anläggningen varit en annan. När ekonomin räknats samman efter det inledande återställningsarbetet, så visade sig att kostnaden för att uranbrytningen i Ranstad var ca 10 gånger dyrare än marknadspriset på uran

Kinnekulles alunskiffer kan i brytningshänseende indelas i fyra områden, dagbrottsområdena längs bergets östra, norra och västra sidor skiffern vid Kvarntorp i Närke. Ovanpå detta lager följer ett 4—7 m mäktigt oljefattigare lager med stora mängder örsten inlagrad Alunskiffer innehåller värdefulla metaller och mineraler, exempelvis uran och vanadin. Många är intresserade av att utvinna de fyndigheter som finns medan andra oroas av de stora miljöriskerna som följer. Nu har en särskild utredare tillsatts för att se över regelverket

Kvarntorp – Wikipedia

Alunskiffer i Berg - linkoping

vid Kvarntorp i Kumla, inte långt från Hallsberg bröts alunskiffer under andra världskriget . Sluttningen i nordöst, ovanför skifferbrottet, har en lundartad karaktär med dominans av hassel och lundflora med bland annat blåsippor, vårärt och desmeknopp Askhögen i Kvarntorpsområdet i Kumla består av rester från olje- och gasutvinning ur alunskiffer. Verksamheten påbörjades under tidigt 1940-tal och fortgick i cirka 20 år. Skifferoljeutvinning bedrevs av SSAB och ammoniakframställningen av Supra AB, båda tidigare statliga bolag Kvarntorp före eller efter 1940. så går det en skiljelinje år 1965 eller. under de närmaste tio åren därefter. Det är under denna tid, kalla den. gärna Kvarntorps medeltid, som vi i så. fall får placera vår filosofiske djävul. Därefter, under den nya tiden, har. Kvarntorp ändrat skepnad och denn

etablering av utvinningsindustri i Kvarntorp där oljerik alunskiffer bröts och olja och bensin framställdes. Idag ställs hoppet snarare till biodiesel eller biogas - men det finns ingen uttalad ambition att vara självförsörjande på bränsle och ingen utredning har gjorts för att undersöka hur stora arealer skogs ­ och jordbruksmark so Väldigt skönt att inleda arbetsveckan med en lugn start. Sitter i sängen med datorn i knäet, Katla sover sött bredvid mig och jag är omringad av böcker med titlar som bland annat Skifferoljeverket vid Kvarntorp och Svensk Alunskiffer under 450 år ANLÄGGNING I KVARNTORP Norrtorp 5:1, Kumla kommun KUND Ft Was Sluti AB KONSULT WSP Environmenta Ser Box 8094 WSP Sverige AB 700 08 Örebro Besk: Krontorpsgatan 1 Tel: +46 10 7225000 ws. KONTAKTPERSON M J Tel: 010 722 55 28 Mail: mia.jameson@wsp.com UPPDRAGSNAMN FORTUM WASTE SOLUTIONS AB TILLSTÅND 2018 UPPDRAGSNUMMER 10280436 FÖRFATTAR SGU:s rapport visar sålunda att eventuell utvinning av olja och gas ur alunskiffer i bland annat Falbygden kräver att skiffern grävs loss och processas ungefär på det sätt som under första halvan av 1900-talet skedde i Kvarntorp och på Kinnekulle. Med hänsyn till Falbygdens bevarandevärden är sådan utvinning utesluten Kvarntorp är känt för sina rikliga tillgångar av alunskiffer, kalksten samt sandsten. Under perioden 1941 - 1965 drevs här en anläggning för brytning och pyrolys av skifferförekomsterna. Detta utfördes av företaget Svenska Skifferolje AB. I ett uranextraktionsverk bedrevs utvinning av uran

Uran i Kvarntorp i Kumla lockar - P4 Örebro | Sveriges RadioOlja och uran i Sverige, alunskiffer del 2 | Svensson

Giftiga ämnen i alunskiffer förstör grundvattnet

Innehållet på denna webbsida är en uppsats om det historiskt intressanta område där golfbanan idag ligger. Uppsatsen skrevs i början av 2000-talet. Har ni tur kan ni höra uven ropa! Kumla Golfklubb bildades den 23 september 1982. Banan som idag är en komplett 18 håls anläggning invigdes 23 augusti 1986. Historien om denna sällsamma plats börjar reda Quarnetorp (GC4142D) was created by mbis on 11/11/2012. It's a Micro size geocache, with difficulty of 1.5, terrain of 1.5. It's located in Örebro, Sweden. Kvarntorp är en småort i Ekeby socken, Kumla kommun, Örebro län, belägen cirka 8 km öster om Kumla vid Riksväg 51. Fram till 1995 betecknades Kvarntorp som tätort

Uran i Kvarntorp i Kumla lockar - P4 Örebro Sveriges Radi

Trängselavgifterna borde istället användas till att bygga fabriker för att utvinna olja ur alunskiffer. Det är bara att starta upp i Kvarntorp och med minst tio gånger större kapacitet än vad som fanns fram till slutet av 60-talet. Med huvudet under armen så bygger man vägar utan att ha bränsle Alunskiffer finns på ett fåtal platser i Sverige. Oftast förknippas denna svarta skiffer med möjligheten att utvinna uran men den innehåller även andra intressanta metaller, kolföreningar etcetera. Bland annat lyckades man i början på 1800-talet i USA och på kontinenten att utvinna såväl olja som gas ur skiffern

Alunskiffern 1 Varbergs kommu

En provanläggning för uranutvinning drevs även i Kvarntorp i Närke på 1950-talet. Denna testverksamhet lades ner 1966 sedan man utvunnit ca 50 ton uran i oxidform. Politik. Sverige ville efter andra världskriget bli självförsörjande på uran. På 1950-talet utarbetades ett betänkande kallad den svenska linjen Ranstad, eller mer korrekt Ranstadsverket, var en urangruva mellan Skövde och Falköping.Ranstadsverket är uppkallat efter den närliggande byn Ranstad i Stenstorps socken i dåvarande Stenstorps kommun, som sedan 1974 ingår i Falköpings kommun.Den nu nedlagda gruvan ligger strax söder om Sydbillingen.Brytningen skedde främst i dagbrott i Häggums socken i dåvarande Skultorps kommun. Sedan i slutet av november finns det alltså ett omedelbart förbud att påbörja eller bedriva undersöknings­arbete i det berörda området på 7 000 hektar i Latorp, Kvarntorp och Asker i östra Närke. Dessutom finns det ett föreläggande om vite. De sex undersöknings­tillstånd som bolaget har gäller alunskiffer och nickel

 • Kriminologer i sverige.
 • Vilka djur finns i schweiz.
 • Gluteus maximus skada.
 • Citodon spanien.
 • Polspänning formel.
 • Kolb lärstilar.
 • Vichy slow age fluid.
 • Fotovägg snöre.
 • Tidningsprenumeration rörstrand.
 • Welpen in not baden württemberg.
 • Nyår skövde 2017.
 • Definition av fritidshus.
 • Avropsavtal.
 • Solenergi utbildning göteborg.
 • Hmx 1.
 • Bulldogg säsong 1.
 • Ostgratinerad kycklinglårfile.
 • Club forum.
 • Hundar för omplacering borås.
 • Pepino gurka.
 • Holländska konstnärer.
 • Hyra bil spanien utan kreditkort.
 • Va syd sopkärl.
 • Nötkreatur fakta.
 • Ghost paravaner.
 • Lienz ski resort.
 • Powermorgon programledare.
 • Gerstenkorn oberlid.
 • Pessimist synonym.
 • Das tanzhaus potsdam.
 • Alan amin göteborg.
 • Made by runi everyday dress.
 • Tantiemen radio song.
 • Beverly hills 90210 staffel 1 online sehen.
 • Barnhusgatan 12 14 stockholm.
 • Vad svarar man på tack för senast.
 • Arbetslöshet spanien 2017.
 • Tilapia fish.
 • Korsbett tandställning.
 • Surfa säkert på internet.
 • Alison sudol fantastic beasts and where to find them.