Home

Likhetsprincipen associationsrätt

Likhetsprincipen innom associationsrätten. 2013-02-21 i ASSOCIATIONSRÄTT. FRÅGA Inom associationsrätten råder en generell likhetsprincip, alltså, alla medlemmar skall i associationsrättsligt hänseende behandlas lika. Jfr Nial& Hemström s 115 f och Sandström Bolag s 79 Den så kallade likhetsprincipen är en allmänt vedertagen grundsats inom associationsrätten. Principens funktion utgör en kontrast till den huvudregel som ger majoriteten rätten att bestämma vid en bolagsstämma. Likhetsprincipen inom aktiebolagsrätten likställer de aktier som finns inom bolaget och återfinns i 4 kap 1

ASSOCIATIONSRÄTT › Övrigt. Tolkning Den associationsrättsliga likhetsprincipen anses gälla utan lagstöd, även om den i vissa fall har kodifierats (förts in i lag), se exempelvis 4 kap. 1 § aktiebolagslagen. Bostadsrättslagen ger inte uttryck för likhetsprincipen associationsrätt, likhetsprincipen, generalklausulerna, aktiebolagslagen language Swedish id 4450386 date added to LUP 2014-06-12 08:58:24 date last changed 2014-06-12 08:58:24. @misc{4450386, abstract = {This thesis analyses the equality principle and the general clauses in the Companies Act (Sw. aktiebolagslag (2005:551))

Likhetsprincipen innom associationsrätten

 1. Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen och att lika fall ska bli behandlade lika. Principen innebär dock inte att alla beslut ska vara lika, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika, ska bli bedömda på samma sätt
 2. Likhetsprincipen. Likhetsprincipen innebär att alla personer är lika inför lagen och att lika fall ska behandlas på samma sätt. Senaste nyheterna. Bolag får ut konkurrents referensuppgifter i upphandling - inga skäl för sekretess. 26 augusti, 2020
 3. Kunskapen om vad likhetsprincipen egentligen betyder är ofta begränsad hos många föreningsstyrelser och dess medlemmar vilket kan leda till misstag och onödiga konflikter. I denna artikel kommer de fem vanligaste misstagen avseende likhetsprincipen att diskuteras vilket också förhoppningsvis kommer att klargöra vad den i praktiken innebär

ASSOCIATIONSRÄTT › Föreningar Vid sidan av likhetsprincipen finns också generalklausulen som för ditt fall innebär att styrelsen inte får vidta en åtgärd som är ägnad att ge en medlem en otillbörlig fördel till nackdel för föreningen eller annan medlem Associationsrätt. Frågor kring associationer (bolag och föreningar), dess bildande, rättshandlingsförmåga, styrning och avvecklande. En association är en sammanslutning som har medlemmar eller delägare. En association kan vara en självständig juridisk person, men det är inte nödvändigt (enkla bolag) SVAR. Hej. Tack för att Du vänder Dig till Lawline! Lagen om ekonomiska föreningar (LeF) (2016:108) gäller även för bostadsrätter.I 6 kap. 13 § LeF, se här, framgår att styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen inte får företa avtal eller åtgärder ägnade att ge otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan. Vad är likhetsprincipen och hur fungerar den? Principen innebär en skyldighet att behandla alla medlemmar lika i lika situationer. Inget beslut får fattas om det är till otillbörlig fördel för en eller fler medlemmar och samtidigt till nackdel för andra medlemmar eller för bostadsrättsföreningen

Tolkning av likhetsprincipen i bostadsrättsförening

Se Arvidsson, Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper, i JT 2014-15 s. 269 ff. [34] Det har ibland anförts att likhetsprincipen gäller utan undantag, se t.ex. Nerep, Om generalklausulerna och likhetsprincipen i aktiebolagslagen, i Festskrift till Lars Pehrson, 2016, s. 322-324 Associationsrättsligt samtycke och skadestånd . Särskilt om förhållandet mellan samtyckesprincipen och associationsintresset . Av docent N IKLAS A RVIDSSON 1. Sedan länge gäller att associationsmedlemmar har rätt att samtycka till be slut som är oförenliga med medlemsskyddsnormer. Däremot har osäkerhet fö relegat om samtliga medlemmars samtycke till ett för associationen skade. SvJT 2019 Svensk rättspraxis i associationsrätt 1155 3.2.3 Likhetsprincipen och generalklausulen NJA 2009 s. 550 rörde frågan om tillämpning av likhetsprincipen på beslut av en föreningsstämma i en bostadsrättsförening

Likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen

 1. Ämnesområde: Associationsrätt . 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Förord 5 Förkortningar 6 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 Syfte på likhetsprincipen, generalklausulen, vinstsyfte och verksamhetsföremål. De specifika regleringar som kommer att behandlas är i första hand regler om insyn,.
 2. Några av de viktigaste principerna är; legalitetsprincipen, som innebär att offentliga organs beslutanderätt måste ha stöd i lag; objektivitets- och likhetsprincipen, som fastslår att myndighetsutövning ska ske på ett objektivt och opartiskt sätt; samt proportionalitetsprincipen, vars betydelse är att ett myndighetsbeslut inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn.
 3. Aktiebolagslag (2005:551) (ABL) Departement Justitiedepartementet L1 Utfärdad 2005-06-16 Ändring införd SFS 2005:551 i lydelse enligt SFS 2020:61
 4. T1 - Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250. AU - Arvidsson, Niklas. PY - 2014. Y1 - 2014. KW - generalklausulerna. KW - associationsrätt. KW - likhetsprincipen. KW - likabehandlingsprincipen. KW - civilrätt. KW - private law. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift. VL - 2014-15. SP.
 5. oritetsskydd
 6. Så fungerar en ideell förening Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-09 En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet

Beslutet har ansetts inte strida mot den s k likhetsprincipen. 7 kap 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 59 § bostadsrättslagen (1971:479). Lagrumshänvisningar hit 2 övg. best. SFS 2016:108K16 6N2 p , 7 kap. 15 § 2 s Innehållet i kursen omfattar associationsrätt, vari ingår aktiebolagsrätt, handelsbolagsrätt och föreningsrätt samt företagsekonomi. Studierna är i första hand inriktade på de centrala delarna av aktiebolagsrätten. Undervisning. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna bygger på gruppundervisning Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250. Research output: Contribution to journal › Article. associationsrätt, likhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, civilrätt, private law; Original language: Swedish: Pages (from-to) 263-275

T1 - Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250. AU - Arvidsson, Niklas. PY - 2014. Y1 - 2014. KW - generalklausulerna. KW - associationsrätt. KW - likhetsprincipen. KW - likabehandlingsprincipen. KW - civilrätt. KW - private law. M3 - Artikel i vetenskaplig tidskrift. VL - 2014-15. SP. Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250 Forskningsoutput : Tidskriftsbidrag › Artikel i vetenskaplig tidskrif title = Associationsr{\a}ttens likhets- och likabehandlingsprinciper. En analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250 Föreningsbeslut stred mot likhetsprincipen - HD prövar inte fallet En ekonomisk förening som drev vindkraftverk beslutade i maj 2011 att ett antal medlemmar som förvärvat andelar i föreningen ett halvår senare än de ursprungliga medlemmarna skulle betala ytterligare drygt 3 000 kronor per andel som vederlag för att ta del av ett av verkens el.. del av associationsrätten.5 En av dessa principer är huvudregeln om att bolagsmännen vid beslutsfattandet skall ha lika rätt. Detta med grund i den allmänt vedertagna likhetsprincipen.6 En annan princip är att om en bolags- eller föreningsstämma utsett en styrelse så är de

associationsrättsliga likhetsprincipen och den aktiemarknadsrättsliga likabehandlingsprincipen som kan appliceras. Den här uppsatsen syftar till att utreda om betalda teckningsförbindelser är förenliga med gällande rätt. Utgångspunkten har varit ABL:s minoritetsskyddsregler med särskild vikt lag Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening. Linköpings tingsrätt I.G. väckte vid Linköpings tingsrätt talan mot Bostadsrättsföreningen Stångåblick och yrkade att tingsrätten skulle, med ändring av föreningens beslut den 8 maj 2007, ge henne tillstånd att till sin bostadsrättslägenhet i föreningens byggnad med adress Nygatan 10 i. M asteruppsats i affärsjuridik (associationsrätt) Författare: Erik Martinsson Handledare: Jan Andersson Framläggningsdatum 2012 -05 -14 Jönköping Maj 2012 . i Masteruppsats i affärsjuridik (associationsrätt) Titel: Aktieägaravtalets rättsverkningar - En studie av olika scenarier Författare: Erik. Inom associationsrätten finns många olika bolagsformer, en av dessa är aktiebolagsformen. Enligt 1 kap. 2 § 1 st. ABL delas aktiebolag in i två olika kategorier, publika aktiebolag och privata aktiebolag. Vid bildande av ett aktiebolag måste bolaget inneha ett bestämt belopp i ak-tiekapital

Likhetsprincipen innebär att alla är lika inför lagen

En analys av likhetsprincipen och generalklausulerna i Likabehandlingsprincipen Abl. En jämförande studie ABL Kapitalskydd - Associationsrätt JPG005 - StuDocu. Aktiebolagsrätt - föreläsningsanteckningar Föreläsning - StuDocu. Likhets- och likabehandlingsprincipen i ABL. Likhetsprincipen och generalklausulerna i aktiebolagslagen (2005:551), Petersen, Mårten, Lunds universitet. De aktiebolagsrättsliga generalklausulerna - En analys, Björkwall, Carl Johan, Lunds Universitet. Alla tre VT 2014 Hem / Ordlista / Objektivitetsprincipen. 17 mars, 2014 Objektivitetsprincipen. Principen gäller domstolar och offentlig förvaltning och är inskriven i grundlagen (regeringsformen). Den innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska

Likhetsprincipen Allt om Juridi

 1. I den rättsvetenskapliga litteraturen råder delade meningar om huruvida likhetsprincipen inriktar sig på aktierna eller aktieägarna eller både och. Se exempelvis Arvidsson, N, Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper: en analys i ljuset av NJA 2013 s. 1250, JT 2014/15 s. 263
 2. 8 Något om likhetsprincipen och generalklausulen. Något som slutligen är värt att reflektera över är om apport av någon viss apportegendom, beroende på dess art, kan strida mot likhetsprincipen (som uttrycks i 4 kap. 1 § ABL) eller generalklausulen (som uttrycks i 7 kap. 47 § och 8 kap. 41 § 1 st. 1 p. ABL). [37
 3. Ny associationsrätt för bankaktiebolag, m.m. Prop. 1997/98:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att bankaktiebolagslagen (1987:618) avskaffa
 4. Syfte med denna artikel är att undersöka legalitets- och likhetsprincipernas användbarhet i lagstiftningen och rättstillämpningen på skatteområdet. Frågan som ställs är om principerna kan fungera som egentliga rättsregler, eller om de mer är att uppfatta som ett slags värderiktlinjer för rättstillämpningen. Undersökningen motiveras av att de båda principerna kommer till.
 5. (Se Håkan N, Svensk associationsrätt, 4 uppl s 178.) En sådan situation föreligger inte i detta fall. Vid en ny omröstning skulle ett beslut sålunda kunna fattas som i och för sig ej är i överensstämmelse med A.W:s yrkande men ändock inte strider mot likhetsprincipen eller stadgarna
 6. Förord 5; Förkortningar 15; 1. Inledning 17; 1.1 Privaträttsliga associationer och offentligrättsliga organisationer 17; 1.2 Gemensamma regler för skilda associationsformer? 1

5 vanligaste misstagen avseende likhetsprincipen

o Likhetsprincipen innebär att alla aktieägare och aktier ska behandlas lika i denna deras egenskap (4:1 ABL). o Generalklausulerna, stadgas i 7:47 ABL att bolagsstämman inte fr fatta ett beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en aktieägare (...) och i 8:41 1 och 2 st ABL inskränkningar i anvisningsrätten 6 Likhetsprincipen. Likhetsprincipen har karaktären av en allmän konstitutionell princip. I många länder kommer principen till direkt uttryck i grundlagen. [13] Maximen om allas likhet inför lagen har en anknytning till rättssäkerhetsprincipen och skatteförmågeprincipen. Likhetsprincipens betydelse varierar dock i olika länder Vi är din bolagsjurist på distans. Ring oss och få ditt första konsultationssamtal helt kostnadsfritt! 08-509 333 11. Våra svar på dina frågor inom ramen för Allt om Juridik - prova-på-samtal är kostnadsfritt, allmän information och utgör inte juridisk rådgivning Associationsrätt och konkurrensrätt (LAGC01) Läsår. 2018/2019. Användbart? 1 1. Dela. Kommentarer. Vänligen logga in eller registrera dig för att posta kommentarer. Relaterade dokument

Generalklausulen och undantag från likhetsprincipen

 1. Kursprogram. 08.30 - 09.00. Inskrivning och frukost. 09.00 - 10.00. Pass I Aktieägaravtalets rättsverkningar, likhetsprincipen och generalklausule
 2. bindningsavtal, splittringsförbudet, likhetsprincipen, pantsättning av aktier, aktierätten Abstract Capital accession to a company, without subscription of shares, is exercised when a company is facing a forced liquidation, or when the company wants to obtain capital by a less regulated process than conventional methods of raising capital
 3. Ideell förenings rättshandlings- kompetens Av doktoranden D ANIEL S TATTIN ∗. I Sverige finns många tusentals ideella föreningar. Liksom andra associa tioner måste dessa företrädas av ställföreträdare. Däremot finns inte, som när det gäller andra associationer, i lag fastslagna regler för sådana ställfö reträdares kompetens att rättshandla på den ideella föreningens vägnar
 4. Vad gäller egentligen i det fall att det blir en skada i en lägenhet - vems ansvar är det? Vilka förändringar får en bostadsrättsinnehavare utföra i lägenheten? Hur ska andrahandsupplåtelser hanteras i föreningen? Vilka avgifter kan vi som förening ta ut av våra medlemmar? Hur förverkas en bostadsrätt? I den här E-Learningkursen reder vi ut begreppen och går igenom juridiken.
 5. oritetsskydd - Associationsrätt JPG005 - StuDocu. Aktiebolagslagens

Övningstillfälle i associationsrätt - 19 december 2017 Ansvarsgenombrott. NJA 1947 s 647 Vattenfallsmålet (läs även Tingsrättens domskäl) En dammanläggning med fyra aktieägare Sammanläggningen sköttes inte så bra Ostridigt att aktieägarna varit vårdslösa En fastighetsägare väckte talan mot dammanläggningsbolaget Dammanläggningsbolaget gick i konkurs Fastighetsägaren. Vid överträdelse av legal befogenhetsinskränkning (t.ex. jäv, likhetsprincipen eller generalklausulen) tillämpas 2 st 1 men. Bolaget är då bundet om motparten var i god tro. Vid kontraktuell befogenhetsinskränkning Välkomna till grundkursen i Associationsrätt enligt den GAMLA studieordningen!.

Bla Majoritetsprincipen och Likhetsprincipen Idrottens egna regler - Idrottens normsystem. RF:s stadgar - Idrottens grundlag SF:s stadgar och tävlingsregler - motsv lagar och förordningar Föreningens stadgar - viktigaste rättskällan för föreningen! Utgångspunkte Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i Författningar i Associationsrätt, Wolters Kluwer, 2019/2020) Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551) Aktiebolagsförordning (2005:559 LIKHETSPRINCIPERNAS OLIKA SKEPNADER - En bolags-, aktiemarknads- och. by user. on 15 сентября 201 - (Finns även på Zeteo via sub.su.se) Rekommenderad läsning Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i Författningar i Associationsrätt, Wolters Kluwer, 2018/2019 - kommer ut i augusti 2018) Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen. - (Finns även på Zeteo via sub.su.se) Rekommenderad läsning Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i Författningar i Associationsrätt, Wolters Kluwer, 2019/2020) Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551.

Associationsrätt lagen

Arbetsrätt (Uppsägningsrätten (Saklig grund för uppsägning, Uppsägningstid: Arbetsrätt (Uppsägningsrätten, Associationsrätt, Arbetsledningsrätten. Examensarbete!i!associationsrätt,30,hp! Examinator:För.,ochefternamn! Stockholm,!Vårterminen!2016!! 2! 1. Inledning. 1.1 Sammanfattning. Denna uppsats söker svara på frågan om vilka möjligheter och problem som uppstår. Rekommenderad läsning Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i Författningar i Associationsrätt, Wolters Kluwer, 2016/2017 - kommer ut i augusti 2016) Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551) Aktiebolagsförordning (2005:559.

- (Finns även på Zeteo via sub.su.se) Rekommenderad läsning Linda Sengul - en gränsdragning mellan likhetsprincipen och generalklausulen (finns under kursmaterial) Lagar som utgör kursfordran (Flertalet av vilka ingår i Författningar i Associationsrätt, Wolters Kluwer, 2017/2018 - kommer ut i augusti 2017) Aktiebolagslag (2005:551) Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen. Vidare föreläser jag i associationsrätt på Jöken samt vid Örebro universitet. likhetsprincipen, generalklausulen och jävsbestämmelsen. Dessutom kan aktieägare under vissa förutsättningar ha ett ansvar till följd av att de verkar som en shadow director eller de facto director

Likhetsprincipen i ekonomiska föreningar - Lawlin

Associationsrätt . Preview tekst. Introduktion till ABL Aktiebolagsrätt Rättskällor. kan fortfarande inte delas o Regler om likabehandling Likhetsprincipen, alla aktier är lika värda o Kompetensfördelning mellan bolagsorganen, förvaltning och verkställighet. Apportegendom i form av ar-bete och tjänst? Urettborgenärsochvärderingsperspektiv! Kandidatuppsatsiaffärsjuridik!(associationsrätt)! Författare:! Undersökningen avseende likhetsprincipen omfattar frågan om fördjupad dialog innebär olikbehandling och om sådan olikbehandling kan anses sakligt motiverad. Vad gäller offentlighetsprincipen är fokus för analysen sekretesskyddet för de uppgifter som förekommer i fördjupad dialog Associations rätt Stefan Melin KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter. 5.2.2 Likhetsprincipen I modern associationsrätt har makten i bolag vilat på en majoritetsprincip där den som har flest andelar också har makten att bestämma. Detta är följden av en detaljerad intresseavvägning mellan majoritet och minoritet i ett bolag

Vad innebär likhetsprincipen? - HSB

Fyra av bostadsrätterna i en förening i Sollentuna har högre andelstal än de övriga. Två bostadsrättshavare menar att föreningen därmed bryter mot den associationsrättsliga likhetsprincipen och/eller generalklausulen i lagen om ekonomiska föreningar En grundläggande princip i associationsrätten är likhetsprincipen vilket bland annat uttrycks i Aktiebolagslagen som innebär att alla aktier skall behandlas lika och förbjuder särbehandling. Detsamma gäller på kapitalmarknaderna där en central princip är att alla aktörer skall ha samtidi Study Associationsrätt flashcards from Kajsa Bjerling's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Likhetsprincipen - Wikipedi

1 Professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Stockholms universitet och avdelningsledare för forskningsavdel-ningen för utbildning och forskning inom Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). som explicit är uttryckt i form av t.ex. likhetsprincipen, generalklausulerna och jävsreglerna Examensarbete i civilrätt, särskilt associationsrätt 30 högskolepoäng Contingent Value Rights - ett tvärsnitt av nyckelfrågor kring ett nytt finansiellt instrument 3.4.2 CVR:er i förhållande till likhetsprincipen.. 38 3.5 Emission av aktier och CVR:er. Examensarbete i civilrätt, särskilt associationsrätt 30 högskolepoäng Aktieägares initiativrätt - Reglering och framtid Shareholder Rights - An examination of the Swedish regulation regarding shareholders' right to request 3.4.1 Likhetsprincipen och likabehandlingsprinciperna. och likhetsprincipen, varför information om dessa delar kan hämtas i lag, förarbeten och rättspraxis. En tredje, ej lagreglerad del, som kallas för SAS-principen (principen om samtliga aktieägares samtycke) har nämnts i förarbeten och doktrin samt fastslagits i rättspraxis

Likhetsprincipen -en studie över aktiebolagets

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten Förmögenhetsrätt, Immaterialrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt 5 uppl, 880 sid, Pris: - Om generalklausulerna och likhetsprincipen i aktiebolagslagen Erik Nerep - Varumärkesrättsligt skydd för så kallad trade dress Per Jonas Nordell - Television i nätmiljön - vad är det

Associationsrättens likhets- och likabehandlingsprinciper

rättsliga likhetsprincipen. Därefter anför nämnden att det inte stod i strid med god sed på aktiemarknaden att rikta den aktuella emissionen till endast vissa aktieägare. Nämnde n behandlar även frågan om en stor värdediskrepans mellan skuldebrev och teckningsoptioner stod i strid med aktiebolagslagen, men finner att så inte är fallet Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Offentlig upphandling Ordning och. JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet . AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER I SAMBAND MED BOLAGSSTÄMMAN -FÖRDJUPNING I FRÅGERÄTTEN. Maria Höi

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag om utredning av missbruk av aktiebolagslagens fusionsbestämmelser Bakgrund I 22 kap. aktiebolagslagen den aktiebolagsrättsliga likhetsprincipen (jfr 4 kap. 1 § aktiebolagslagen), aktiebolagslagens generalklausuler (främst 7 kap Likhetsprincipen bygger på att lika fall ska behandlas lika men också att olika fall får behandlas olika. Men den principen tar också hänsyn till sakomständigheter, t ex att föreningens centrala vatteninstallation finns i TS förråd men inte i de andra förråden. Denna princip kan styrelsen således följa utan att ändra på något Likhetsprincipen och generalklausulerna Aktieägarnas kontrollfunktioner Styrelsens och ledningens skadeståndsansvar. MÅNDAGEN DEN 11 MARS. Kursdag 2. Nyemission av aktier och andra finansiella instrument. Anders har specialiserat sig på associationsrätt och har en lång erfarenhet på området 4.1 Likhetsprincipen och generalklausulerna Alla aktier i ett aktiebolag skall som huvudregel ha lika rätt i bolaget, 3 kap. 1 § 1 st ABL. Det finns dock möjlighet att i bolagsordningen föreskiva något annat, 3 kap 1 § 2 st. Vanliga är skillnader i rösträtt, s.k Påhlsson, Robert: Likhet inför skattelag - likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten (Iustus. 247 s) Rättssäkerheten i brottmål - ifrågasatt av Justitiekanslern (Lund : Lunds domarakademi. 210 s) Spaak, Torben: Guidance and constraint - the action-guiding capacity of theories of legal reasoning (Iustus EMITTERA MERA - MEN TILL EN ELLER FLERA? - LU

 • Lantmännen återförsäljare.
 • Gelatin klumpar sig.
 • Webcam abu dhabi airport.
 • Sweden site.
 • Lightworks free vs pro.
 • Matrix versteckte botschaften.
 • Sonn und feiertagszuschläge gesetzlich geregelt.
 • Hyra ut sitt hus under semestern.
 • Mc dagarna västervik 2018.
 • Nysilver modeller.
 • Snes classic mini games.
 • Tre män och en liten tjej stream.
 • Ps3 spiele von usb stick starten ohne jailbreak.
 • Armeringsritning förklaring.
 • Ändring och tilläggsarbeten.
 • Cipralex flashback.
 • Pt stockholms stad.
 • Project playground pilgrim.
 • Streetspotr anmelden.
 • Akvarium köpenhamn.
 • Gina tricot retur utan kvitto.
 • How did the vietnam war end.
 • Kan det va en neiger upp till 13.
 • Cones pigment.
 • Vad kostar det att campa i sverige.
 • Yrkeskläder göteborg.
 • Minecraft servers top list.
 • Spiele für demenzkranke zum ausdrucken.
 • Oljetank villa.
 • Hur vet jag om jag har fiber.
 • Tornkran säljes.
 • Swedol gävle.
 • Grönsakslasagne med pesto.
 • Silvervatten någon som provat.
 • Tvätta trasmatta badkar.
 • Musik 2009.
 • Dans lund vuxna.
 • Ungersk limpa.
 • Disney studio entertainment.
 • Artmetall.
 • Vad är polspänning.